Details

Plant ecophysiological responses to experimentally drier and warmer conditions in European shrublands

by Llorens Guasch, Laura

Abstract (Summary)
Aquesta tesi sha desenvolupat en el marc dun projecte europeu anomenat CLIMOOR; en aquest projecte sha utilitzat una nova aproximació metodològica per perllongar el període de sequera i augmentar la temperatura en ecosistemes arbustius. El CLIMOOR sha dut a terme en 4 països europeus (Regne Unit, Dinamarca, Holanda i Espanya) que es distribueixen al llarg dun gradient natural en els factors climàtics que sestudien (precipitació i temperatura). Els objectius concrets daquesta tesi van ser: 1) Descriure les característiques ecofisiològiques de dues espècies arbustives mediterrànies Erica multiflora i Globularia alypum, identificant els períodes destrès ambiental i les seves causes, 2) estudiar els efectes que podrien tenir en el futur condicions més seques o més càlides sobre lecofisiologia daquestes dues espècies mediterrànies, 3) comparar els efectes que aquests canvis climàtics podrien tenir sobre les espècies principals de 4 ecosistemes arbustius europeus. Durant els dos-tres anys destudi es van mesurar estacionalment diferents variables ecofisiològiques instantànies, com són el potencial hídric, lintercanvi de gasos i la fluorescència de la clorofil·la a. També es van mesurar variables més integradores, com ara lasimetria foliar, la concentració foliar de N y C, així com els seus isòtops estables, el creixement, la floració o la producció de biomassa aèria. Alguns dels resultats obtinguts són: (1) En les condicions climàtiques actuals, G. alypum és capaç daprofitar millor els períodes amb alta disponibilitat daigua de manera que mostra un millor rendiment fotosintètic i un més alt guany de carboni, la qual cosa es tradueix en un creixement anual major. (2) Laugment en la sequera va fer disminuir les tasses dintercanvi de gasos dE. multiflora i la producció de biomassa aèria en les dues espècies. També va retardar la majoria dels estadis fenològics de la floració daquestes dues espècies, reduint la producció de flors funcionals però augmentant la seva longevitat. (3) Laugment en la temperatura va incrementar leficiència fotoquímica potencial màxima en ambdues espècies, sobretot a la tardor i a lhivern, la qual cosa indica que condicions més càlides en el futur podrien alleugerir les limitacions en el rendiment fotosintètic daquestes espècies degudes a les baixes temperatures. Laugment experimental en la temperatura també va incrementar la producció de biomassa aèria dE. multiflora, però no de G. alypum. En canvi, va modificar la fenologia de la floració de G. alypum, però no dE. multiflora. (4) Les tasses fotosintètiques van seguir el gradient latitudinal en la disponibilitat daigua. La reducció experimental de la precipitació va fer disminuir lintercanvi de gasos en les espècies principals dels quatre països estudiats. No obstant això, les plantes al tractament de sequera van mostrar tasses fotosintètiques més elevades que les plantes control per a una mateixa quantitat de pluja acumulada durant els mesos anteriors a les mesures, es a dir, van mostrar una més gran eficiència fotosintètica en lús de laigua. (5) Les plantes al tractament de sequera van presentar eficiències fotoquímiques potencials més altes a migdia. (6) En general, la magnitud de la resposta a lescalfament i a la sequera va ser diferent segons les condicions del lloc destudi (els llocs freds i humits, com són els del Nord dEuropa, van ser més sensibles a lescalfament, mentre que lecosistema mediterrani estudiat, més càlid i més sec, va ser més sensible a la sequera), de lestació de lany (els processos estudiats van ser més sensibles a lescalfament a lhivern que a lestiu) i de lespècie. Les diferents respostes a la sequera i a laugment en la temperatura de les dues espècies mediterrànies E. multiflora i G. alypum suggereix que en el futur podria haver un canvi en les seves abundàncies relatives. A més a més, els ajustos fenològics observats podrien alterar les seves interaccions amb altres organismes (per ex. polinitzadors). Tot això, podria conduir a un canvi en la composició despècies i en lestructura daquests ecosistemes en resposta als canvis en la precipitació i en la temperatura que sesperen per a les properes dècades.
Bibliographical Information:

Advisor:Peñuelas, Josep

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:407 departament de biologia animal vegetal i ecologia

ISBN:

Date of Publication:10/27/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.