Details

Planering av graviditet : En pilotstudie bland gravida kvinnor Pregnancy planing : A pilot study among pregnant women

by Malabeux, Lovisa; Olsson , Cecilia

Abstract (Summary)

Idag väntar kvinnor allt längre med att skaffa barn. Genomsnittsåldern för förstföderskor i Sverige är 29 år, en ökning med fem år sedan mitten av 1970-talet. Att skjuta upp barnafödandet till en högre ålder kan medföra att kvinnor inte får det antal barn de önskar, eftersom fruktsamheten minskar betydligt efter 35 års ålder.

 

Denna studie hade för avsikt att undersöka i vilken utsträckning kvinnor planerar sina graviditeter och i så fall hur. Syftet var också att ta reda på om det är vanligt att använda sig av ägglossningstester för att uppnå graviditet, samt att undersöka om det fanns skillnader mellan förstföderskor och omföderskor och mellan olika åldersgrupper. Nittio enkäter delades ut till kvinnor vid två olika mödravårdscentraler i Uppsala och Gävle. Elva kvinnor valde att inte delta.

 

Det var 83,5 % (n=66) av kvinnorna som hade planerat den nuvarande graviditeten. En av fyra (n=19) uppgav att de egentligen hade velat få barn tidigare om förutsättningarna hade varit de rätta. Drygt hälften, 58,2 % (n=46), hade satt upp en tidsram inom vilken de förväntades bli gravida. Andelen som blev gravida inom den uppsatta tidsramen var 45,6 % (n=36). En fjärdedel (22,8 %) av kvinnorna hade använt sig av ägglossningstester. Förstföderskor och omföderskor skilde sig inte avseende planering av graviditet. I åldersgruppen >35 år blev 67 % gravida inom tidsramen, jämfört med 100 % av kvinnorna i åldersgruppen <30 år. De yngre kvinnorna önskade i mindre utsträckning att de hade fått barn tidigare, endast 3,3 % medan motsvarande siffror i åldersgruppen >35 var 44,4 %.

 

Studiens slutsats är att de flesta kvinnor idag till stor del planerar sina graviditeter. De planerar en tidsram inom vilken graviditeten önskas äga rum. Kvinnorna ändrar också sin livsstil och/eller på andra sätt försöker optimera chanserna till graviditet genom att försöka förutsäga tidpunkten för ägglossning genom att använda sig av ägglossningstester.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:time for conception delaying childbirth pregnancy planning tid till befruktning uppskjutande av barnafödande planering graviditet public health science folkhälsovetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.