Details

Pigments indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la seva aplicació en paleolimnologia

by Buchaca Estany, Teresa

Abstract (Summary)
RESUM: Lobjectiu general de la tesi era estudiar el senyal de pigments indicadors en diversos compartiments (columna daigua, sediment superficial i registre sedimentari) dels estanys dalta muntanya dels Pirineus, per aprofundir en el seu valor com a marcadors de la composició taxonòmica i indicadors de processos en diverses escales. Per veure lefecte local en el senyal de pigments de canvis en factors com la irradiància o el règim de barreja, es va dur a terme un estudi estacional en lestany Redon. Els quocients entre un pigment marcador de grup i el biovolum del grup algal corresponent eren constants dins de la zona fòtica de lestany per la major part de pigments i grups algals. En canvi, el quocient entre la violaxantina i el biovolum de crisòfits augmentava en disminuir la fondària de la mostra. Es va utilitzar el programa CHEMTAX per estimar la composició de grups algals i comparar-la amb lobtinguda a partir de la microscòpia. Per veure la variabilitat regional es va fer un estudi extensiu de la columna daigua i el sediment superficial en més de 80 estanys representatius dels estanys dalta muntanya dels Pirineus. Els crisòfits eren el grup algal que apareixia com a dominant en el màxim profund de clorofilla en un nombre més gran destanys. El primer gradient de variació en la composició de grups algals era el definit per lestat tròfic. Els criptòfits apareixien associats a estanys amb concentracions més altes de fòsfor i presència de peixos mentre que a lextrem oposat del gradient predominaven els crisòfits. Els cloròfits apareixien correlacionats amb densitats més altes de macrozooplàncton. Un segon gradient de variació en la composició de grups algals era el definit per la concentració de calci. En el sediment, els pigments indicadors de grups algals planctònics eren lalloxantina, com a pigment indicador de criptòfits, i la luteïna com indicador de cloròfits. No es va trobar cap pigment indicador ni de crisòfits ni de dinoflagellades que persistís en el sediment. Els pigments indicadors de grups predominantment bentònics que persistien millor en el sediment eren la zeaxantina i mixoxantofilla com a indicadors de cianobacteris i la diatoxantina com a indicador de diatomees. El gradient més pronunciat que es dibuixava a partir de la composició de pigments del biofilm de la superfície del sediment anava dun senyal predominantment bentònic, estanys amb llum fins el fons, a un de planctònic, estanys profunds on la capa fòtica no arribava fins al fons. El valor del quocient entre lalloxantina (indicador grups planctònics) i la diatoxantina (indicador grups bentònics) era indicador de la contribució al senyal de producció primària de cadascun daquests dos ambients. El pH del medi i les característiques de la vegetació de la conca eren els factors amb una major influència en la preservació de la Chl-a. El senyal de pigments indicadors de bacteris fotosintètics era important en estanys poc profunds situats en conques grans amb boscos de coníferes. Finalment, laplicació dels pigments indicadors en paleolimnologia es va completar amb la reconstrucció de la producció primària de lestany Redon al llarg de lHolocè. El senyal de la producció a linici de lHolocè tenia un origen predominantment bentònic mentre que durant els darrers 1500 anys era predominantment planctònic. Fins lHolocè mitjà, la variabilitat en la producció primària de lestany Redon es va atribuir a canvis en la càrrega interna i externa de fòsfor relacionats amb canvis en el clima durant aquest període. A partir de 1500 a. BP, la variabilitat es va atribuir principalment a canvis en la càrrega externa de fòsfor relacionats amb la pertorbació del sòl causada per una pastura ocasional de ramats de bens a la conca.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Catalan Aguilà, Jordi

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ecologia

ISBN:

Date of Publication:04/25/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.