Details

Förskolegården : Pedagogers syn på lekens och förskolegårdens betydelse för förskolan The preschool yard : preschool teacher’s vision of play and the preschool yard’s importance for the preschool.

by Brisfjord, Anna

Abstract (Summary)

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka, om det finns något samband mellan förskolegårdens utformning och barns utveckling. Litteraturgenomgången i bakgrunden ger en klar bild av förskolegårdens och utomhuspedagogikens betydelse. Utomhusvistelsen påverkar hela kroppen, både psykiskt och fysiskt enligt Szczepanski (2007). Jag gjorde en kvantitativ undersökning, om hur pedagoger ser på sin utemiljö. Sexton förskollärare från tre olika förskolor fick min enkät. Resultatet av min undersökning ger en samstämmig bild av, hur förskolegården kan användas till både lek och lärande. Gårdens utformning är viktig, och det bör finnas en rik variation av lekmaterial. Många pedagoger betonar att barnen utvecklar motorik, samspel, empati och respekt under utevistelsen. Eftersom min undersökning gäller endast tre förskolor, kan det diskuteras, i vilken grad resultaten kan generaliseras. Dock är samstämmigheten så stor i svaren från förskolorna, att pedagogernas uppfattningar om förskolegårdens betydelse och möjligheter troligtvis gäller även övriga förskolor i landet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:outdoor play preschool school garden activities yard förskolan skolgårdar skolträdgårdsverksamhet utomhuslek children barn

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.