Details

Pedagogernas syn på genusarbetet inom förskola och skola  : – En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv

by Söderlund, Sandra; Brännman, Theresia

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie är att undersöka samt belysa hur några pedagoger i förskola och skola för tidigare år ser på genus och hur de pedagoger som deltagit i undersökningen arbetar med genus. Vår undersökning var en kvalitativ studie som genomfördes dels i en förskola, dels i en grundskola, årskurs F-5. De undersökningsmetoder som användes var enkäter och observationer. Enkäterna har besvarats av pedagoger som är verksamma inom både förskola och skola. Observationer har även genomförts inom dessa stadier. Resultatet från enkätundersökningen visar att pedagogerna anser att de bör arbeta genusmedvetet. De är dock medvetna om att det krävs mycket arbete då de själva behöver bli medvetna om sina egna föreställningar kring könen. Observationsresultatet visar att pedagogernas genusmedvetenhet existerar, dock i liten utsträckning. Vi anser att pedagogerna kan få en ökad genusmedvetenhet då de fortsättningsvis aktivt arbetar med sin egen medvetenhet samt fortbildning inom området.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genus pedagog medvetenhet förskolan och skolans tidigare år

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.