Details

Patrons, taxes i formes d'erosió a les costes rocoses carbonatades de Mallorca

by Gómez Pujol, Lluís

Abstract (Summary)
RESUM

Es procedeix a lestudi dels patrons, taxes i formes derosió a les costes rocoses carbonatades de Mallorca a partir de la utilització de diferents tècniques instrumentals i experiències de laboratori i camp per tal de desentrellar la contribució dels agents i processos dalteració i erosió en la formació del relleu litoral. Es dedica una particular atenció a la contribució dels organismes brostejadors (Patella rustica i Melaraphe neritoides) en la destrucció de les costes rocoses, així com també al paper dels biofilms que habitens sobre la roca o bé que ocupen la porositat de la roca i que estan relacionats bé amb les variacions de microtopografia o bé amb el control de la capacitat agressiva de laigua retinguda al conjunt de formes del karren litoral. El principal interès del treball realitzat és posar de manifest que a una escala temporal curta, diària, i considerant aquells processos més continus en la dinàmica erosiva de les costes rocoses, la component biològica juga un paper capital en lerosió del rocam.

This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Fornós Astó, Joan J.

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències de la terra

ISBN:

Date of Publication:06/19/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.