Details

Patients with subacromial pain : Diagnosis, treatment and outcome in primary care

by Johansson, Kajsa

Abstract (Summary)
Syftet med avhandlingen var att beskriva diagnostiken och utvärdera handläggningen i primärvård av patienter med subacromial smärta.Avhandlingen omfattar fyra studier.I den första studien användes ett frågeformulär och resultaten beskriver hur distriktsläkare och distriktssjukgymnaster i ett svenskt län diagnosticerar och handlägger primärvårdspatienter med subacromial smärta.Den andra studien beskriver distriktsläkares och distriktssjukgymnasters tilltro till effekten av olika behandlingsmetoder för dessa patienter. Med utgångspunkt från de tilltrodda behandlingsmetoderna genomfördes en systematisk litteraturöversikt.Den tredje studien utvärderar intra- och interbedömar reliabilitet för ett styrketest som ingår i ett utvärderingsinstrument ‘the Constant-Murley shoulder assessment’.Den avslutande studien är en randomiserad klinisk studie som utvärderar och jämför effekten av två behandlingsstrategier, akupunktur och ultraljud, båda i kombination med hemträning.Distriktsläkare och distriktssjukgymnaster visade sig använda en likartad diagnostik. Det troligaste valet av behandling för distriktsläkare var antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektion i den subacromiala bursan och för distriktssjukgymnaster rörelseträning samt ergonomiska åtgärder.Dock var de flesta behandlingsalternativen troliga val, vilket tolkas som en osäkerhet om behandlingarnas effekt.Med utgångspunkt från de behandlingsmetoder som distriktsläkare och distriktssjukgymnaster tilltrodde som effektiva för patienter med subacromial smärta, genomfördes en systematisk kritisk litteraturöversikt. Fyrtio studier inkluderades och deras evidensnivå utvärderades. Endast kortisoninjektion i den subacromiala bursan visade sig ha definitiva bevis för effekt. Akupunktur visade sig ha troliga bevis för effekt och ultraljudsbehandling konkluderades som ineffektivt för patienter med subacromial smärta. Det förelåg en låg grad av samstämmighet mellan tilltro och tillgängliga vetenskapliga bevis.En digital dynamometer kan ersätta den konventionella fjädervågen i det standardiserade styrketestet. En nästan perfekt överensstämmelse vad gäller både intra- och interbedömarreliabilitet vid test av unga skulderfriska personer, oberoende av om en ”håll emot-” eller ”dragteknik” användes eller om medel- eller maxvärden användes vid beräkningen av överensstämmelse.I den randomiserade kliniska studien inkluderades 85 patienter. Tre utvärderingsinstrument, kombinerade i resultatanalysen, utvärderade förändringen under en uppföljningsperiod på 12 månader tillsammans med patienternas subjektiva skattning av resultatet.Resultaten visade att akupunktur i kombination med hemträning är att föredra. Båda behandlingsgrupperna förbättrades signifikant och fortsatte förbättras över tid oberoende av behandling. De flesta patienter uppnådde ett tillfredställande behandlingsresultat efter 12 månader. Åtminstone tre fjärdedelar i varje behandlingsgrupp skattade sig mycket förbättrade eller helt återställda. Detta tolkas som en behandlingseffekt i kombination med naturalförloppet.Avhandlingen har beskrivit handläggningen i primärvård av patienter med subacromial smärta och har bidragit med vetenskapliga bevis för distriktsläkare att behandla med kortisoninjektion i subacromiala bursan och för distriktssjukgymnaster att behandla med akupunktur kombinerat med hemträning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:MEDICINE; Social medicine; Public health medicine research areas; Family medicine; evidence based medicine; general practitioners; physiotherapy; rotator cuff; shoulder impingement syndrome

ISBN:91-7373-803-4

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.