Details

Patienters psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

by Johansson, Hanna; Eriksson, Sabina

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie var att beskriva patienters psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt.

Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökorden myocardial infarction, mental health, experience, psychological health och quality of life kombinerades för att hitta artiklar. Arton artiklar inkluderades i studien och hittades i databaserna PubMed och Cinahl och genom andra artiklars referenslista. Undersökningarna i artiklarna var genomförda med intervjuer, enkäter och observationer. Resultatet visade att män upplevde en bättre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnor samt att kvinnors psykiska hälsa påverkades mer efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna ansåg det var svårare att göra livsstilsförändringar än männen, de förmodade att deras förändringar kunde ha negativ inverkan på familjen. Undersökningarna i artiklarna visade att det är vanligt med depressioner efter hjärtinfarkt och att många upplever det som arbetsamt att göra livsstilsförändringar. Patienterna ansåg att det är viktigt att ha nära relationer med deras anhöriga för att få det stöd de behöver under tillfrisknandet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:myocardial infarction mental health depression coping relations and quality of life hjärtinfarkt psykisk hälsa relationer och livskvalitet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.