Details

Patientens tillfredställelse av omvårdnad på en akutmottagning

by Andersson, Karolin; Billberg, Martin

Abstract (Summary)

Människor som söker hjälp på en akutmottagning upplever nästan alltid att de befinner sig i ett akut medicinskt tillstånd. För många är akutmottagningen den första kontakten med sjukdom och sjukvård. Syftet var att belysa patientens tillfredsställelse av omvårdnaden på en akutmottagning. Artiklarna till denna litteraturstudie söktes i databaserna Pubmed och Cinahl, och har värderats och klassificerats. Analysen av de inkluderade artiklarnas resultat gjordes med hjälp av innehållsanalys. Patienterna hade känslor som rädsla, oro och nervositet och samtidigt en varierande grad av trygghet. Sjuksköterskans bemötande och kommunikation hade stor betydelse för att patienten skulle känna sig tillfredställd med vården. Patienter var både imponerade och missnöjda med personalens kompetens. Miljön hade en stor betydelse för patientens tillfredställelse med integriteten. Uppfattningen om väntetiden varierade beroende på vilken grad av sjukdom eller skada patienten hade. För att patienten ska känna sig tillfredställd med sin tid på akutmottagningen krävs ett bra bemötande och ett holistiskt synsätt. Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera patienter som är missnöjda eller otrygga för att skapa en god vård. Det finns många aspekter som bidrar till patientens tillfredställelse med vistelsen på en akutmottagning. Denna vetskap kan bidra till en bättre vårdupplevelse och en mer holistisk vård.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:akutmottagning litteraturstudie omvårdnad patienters tillfredställelse patientupplevelser

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.