Details

Particle concentrations :analysis methods for urban runoff

by Nordqvist, Kerstin

Abstract (Summary)
Dagvatten är en bidragande orsak till försämringen av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag bland annat eftersom dessa ökar grumligheten i recipienten vilket påverkar växter, vattenlevande organismer och djur. Partiklar i dagvatten är dessutom av intresse eftersom en stor del av föroreningarna sitter adsorberade på partiklarna, vilka transporterar  föroreningarna till recipienter. En av de mest analyserade parametrarna vid karaktärisering av dagvatten är suspenderade partiklar.Syftet med denna uppsats var att studera och jämföra metoder för analys av koncentrationen partiklar i dagvatten. Metoderna är Suspenderade ämnen (TSS), Sediment koncentration (SSC-A, SSB-B och SSC-C) och en ny metod Multi filter metod (MFM) som är under utveckling. Generella skillnader mellan metoderna: Provhantering:   * SSC and MFM –analys hela prov                         * TSS – analys delprov Porstorlek filter: * TSS and SSC – 1,6 ?m                         * MFM – 0,45 ?m Försök har utförts med artificiella och naturliga dagvattenprov. För det artificiella dagvattnet utfördes tre försök a) stor andel små partiklar, b) stor andel stora partiklar och c) olika partikelintervall. Försöken på naturliga dagvatten utfördes på dagvatten från regn och snösmältning.Resultaten från prov med artificiellt dagvatten visade att metoderna SSC och MFM ger jämförbara resultat, oberoende av koncentration eller partikelfördelning var resultatet cirka 100 % av invägd mängd. TSS som mäter suspenderade ämnen och där ett delprov tas ut vid analys, underskattade den invägda partikelkoncentrationen med 55-90 %. För prov med partiklar större än 0,063 mm underskattades uppmätt koncentration, underskattningen ökade med ökad partikelstorlek. För dagvatten från regn visade en statistisk analys ANOVA test att metoden MFM ger ett signifikant högre resultat (95 %) jämfört med SSC-B och TSS. ANOVA testet visade ingen signifikant skillnad mellan metoderna SSC-B och TSS. Detta tyder på att små partiklar i intervallet 0,45-1,6 ?m påverkar resultatet. Resultatet visar att partikelstorleksfördelningen har betydelse för analysresultatet, däremot påverkar koncentrationen inte resultatet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:978-91-7439-083-4

Date of Publication:01/01/2010

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.