Details

Pappa vid unga år : Den växande magen - en faktor som påverkar insikten av att bli pappa FATHER AT YOUNG AGE : The growing belly – a factor that influence the insight of becoming a dad

by Källgren, Marika; Dunbäck, Emma

Abstract (Summary)

Studien syftar till att undersöka hur unga pappor upplever och hanterar rollen som pappa. Som forum för att finna lämpliga respondenter till detta användes verksamheten ”Unga mammor och pappor”. Studien har en kvalitativ ansats och baseras på fem stycken narrativa intervjuer. En intervjuguide med olika teman utformades och dessa teman följer sedan både i resultatet och i analysen. Frågeställningarna har behandlat processen; från graviditeten till idag, vilka förändringar i livssituationen faderskapet medfört, viktiga funktioner i papparollen och hur omgivning och samhälle påverkat dem som pappor. För att analysera resultatet av studien används Eriksons psykosociala utvecklingsteori, The Scripting and Life Course Perspective samt teorier om kön och genus. Resultatet i studien visar bland annat på att alla respondenterna såg positivt på sitt faderskap och de hade anammat detta till fullo. De kände alla att de hade ett stort ansvar och var delaktiga i det som rörde hem och barn. Dock ansågs det finnas en skillnad mellan pappa- och mammarollen gällande ansvarsfördelningen när barnen var små. Främst handlade detta då om att papporna var den primära familjeförsörjaren. Den största livsomställningen som framkom var att mindre tid spenderades på fritidsintressen och vänner till förmån för familjen. Vidare visade resultatet på att upplevelsen av krav från omgivning och samhälle tycks öka med barnens ålder.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:young fathers fatherhood dads and unga pappor ungt faderskap och fäder gender studies genus

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.