Details

Paper del receptor CD40 en lactivació de les cèllules endotelials. Rellevància de la interacció CD40-CD40L en processos immunoinflamatoris.

by Pluvinet Ortega, Raquel

Abstract (Summary)
RESUM: CD40 (TNFRSF5) és una glicoproteïna de membrana que pertany a la família de receptors del factor de necrosi tumoral (TNF-R). La interacció amb el seu lligand fisiològic (CD40L o CD154) regula una àmplia varietat de funcions biològiques, des de lactivació del sistema immune, tant humoral com cellular, a diferents aspectes de la resposta inflamatòria. Els principals objectius daquesta tesi han estat 1) lestudi a nivell molecular del paper de CD40 en lactivació de les cèllules endotelials, i 2) les conseqüències del bloqueig daquesta via de senyalització en la resposta immunoinflamatòria. Sha obtingut un siRNA potent i específic capaç de reduir lexpressió del receptor CD40 humà en un 85%, tant a nivell de mRNA com a nivell de proteïna. Aquest siRNA expressat en forma de shRNA en un vector lentiviral permet assolir un silenciament gènic eficient i estable de CD40 al llarg del temps. Sha validat lactivitat antiinflamatòria daquest siRNA analitzant les conseqüències funcionals del silenciament daquest receptor en cèllules endotelials. Aquest siRNA bloqueja lactivació endotelial via CD40L impedint la inducció de lexpressió de les molècules dadhesió ICAM-1, VCAM-1 i E-selectina, i inhibint ladhesió leucocitària en aquestes cèllules en un 87%. Sha utilitzat el potencial antiinflamatori del siRNA dirigit contra CD40 humà per estudiar el paper daquest receptor en cèllules endotelials en inflamació. Utilitzant microarrays, sha realitzat una anàlisi comparativa del perfil global dexpressió gènica en cèllules endotelials humanes en les quals sinactiva específicament aquesta via de senyalització mitjançant RNAi, en el context de la interacció cèllula endotelial i limfòcit T activat (CD40L+), com a primer pas en linici de la resposta immunoinflamatòria. Aquest estudi dexpressió gènica ha permès identificar nous gens i noves vies de senyalització implicades en la inducció de la resposta inflamatòria desencadenada per lactivació de CD40 en endoteli. Per altra banda, es volia avaluar leficàcia del silenciament gènic de CD40 per a la inducció de tolerància immunològica en un model experimental dallotrasplantament renal. Amb aquesta finalitat sha obtingut un siRNA anti-CD40 de rata amb una potent eficiència silenciadora i sha optimitzat la transferència daquest siRNA en el ronyó a trasplantar mitjançant electroporació in vivo de lòrgan. Lobjectiu daquest estudi era silenciar temporalment lexpressió daquest receptor en les cèllules renals i bloquejar la interacció CD40-CD40L essencial per a la inducció de procés inflamatori que dóna lloc al rebuig del ronyó trasplantat. Resultats preliminars mostren que la teràpia gènica local amb siRNA redueix la resposta inflamatòria posttrasplantament. El siRNA anti-CD40 causa una reducció significativa de lexpressió del mRNA de CD40, disminuint laparició de rebuig agut humoral i allargant el temps mig de supervivència dels animals trasplantats amb els ronyons tractats amb siRNA en comparació amb els animals control.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Aran Perramon, Josep Maria; Albalat Rodriguez, Ricard

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genètica

ISBN:

Date of Publication:11/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.