Details

Pagesos en un món de canvis. Família i associacionisme agrari a la Selva del Camp, segles XVIII, XIX i XX.

by Soronellas Masdéu, Montserrat

Abstract (Summary)
TESIS: Pagesos en un món de canvis. Família i associacionisme agrari a la Selva del Camp, segles XVIII, XIX i XX. AUTOR: Montserrat Soronellas Masdeu Julio de 2002. RESUM: Aquesta tesi analitza les estratègies de reproducció de les cases pageses de la zona del Camp de Tarragona, en el context dun procés de transició social, segles XVIII, XIX i XX caracteritzat per la progressiva dependització de les economies agràries respecte a leconomia de mercat. Les pràctiques al voltant de la reproducció es duen a terme gestionant els recursos propis de les cases pageses, lherència i el matrimoni són utilitzats estratègicament per regular la reproducció del grup i del patrimoni a cada generació i també, i molt important en la seva lògica, per garantir-ne la continuïtat. En la mesura que es mercantilitzen els factors de producció, els pagesos es veuen empesos a implementar més recursos reproductius externs a la casa. La pluriactivitat econòmica creixent, present en tot el període, i les associacions agràries són factors dacomodació de les cases pageses als canvis. La metodologia de la tesi sha dissenyat al voltant de dues unitats dobservació, per una banda, la casa pagesa, i per laltra les associacions agràries. Les dades amb què sha treballat procedeixen de lanàlisi del cicle de desenvolupament familiar i patrimonial duna casa pagesa, cal Lluques i també de lestudi de lassociacionisme agrari a la mateixa localitat don procedeix la família estudiada, la Selva del Camp (Tarragona). La metodologia combina la consulta de fonts documentals, darxiu, i la recollida dinformació oral, a través de la realització dentrevistes dorientació biogràfica. El procés de mercantilització de les economies pageses que sanalitza, ha estat estructurat en tres grans etapes. En la primera, des del segle XVIII fins al darrer quart del XIX, la casa és la unitat de producció i dorganització social bàsica, la comunitat local és el seu marc dintegració i la reproducció econòmica està completament vinculada a la reproducció familiar, daquí la importància de les estratègies dherència i matrimonials. La inestabilitat de lexplotació com a recurs productiu i reproductiu, depèn del cicle familiar, tant o més que de les conjuntures econòmiques. Lendeutament i la pluriactivitat són, en aquest període, components estructurals de la reproducció de les cases pageses. En la segona etapa, des de finals del segle XIX fins els anys 30, comencen a jugar un paper important els recursos reproductius externs a la casa. Les associacions agràries entren en lescena local lany 1900, quan la crisi de preus de finals de segle provoca lexpulsió de la població jornalera, una emigració que acaba comportant la dinamització del mercat de la terra i laccés a la propietat per part dels petits pagesos. Les associacions pageses comencen a incorporar-se en les estratègies productives i reproductives de les cases, tot i que fins a la guerra, el seu paper en lesfera productiva serà poc transcendent i tendiran a reproduir les divisions de lestructura social local. Des dels anys 30 fins avui, es fa evident la cada cop major dependència externa de les economies pageses. Les estructures cooperatives evolucionen dacord amb les exigències del mercat però el seu recolzament no és suficient per garantir la reproducció de les famílies pageses. Lagricultura es fa depenent de laccés a noves formes dingressos, molts cops provinents de relacions salarials, i simplanta la lògica de la pluralitat de bases econòmiques com a forma de mantenir les explotacions. La reproducció depenent permet mantenir la casa com a base de la producció, però no com a base de la reproducció ni de lorganització social. THESIS: Peasants in a world of change. Family and agrarian associations in La Selva del Camp, in the 18th, 19th and 20th centuries. AUTOR: Montserrat Soronellas Masdeu July 2002.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Dolors Comas d'Argemir Cendra

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d antropologia social i filosofia

ISBN:

Date of Publication:07/11/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.