Details

Otoacoustic emission testing in the early identification of noise-induced hearing loss in South African mineworkers

by Clark, Adele Laura.

Abstract (Summary)
This study assessed the role of otoacoustic emission screening for the early identification of noise-induced hearing loss in South African mineworkers. Transient otoacoustic emissions and distortion product otoacoustic emissions were recorded in 106 noise exposed mineworkers (212 ears) aged between 20 and 55 years, and in 17 non-exposed novice workers (34 ears) aged between 18 and 29 years. All subjects had normal hearing acuity, otoscopic examinations and immittance measurements. Four otoacoustic emission (OAE) measurements were taken per ear and repeated by a second audiologist for the evaluation of inter-test reliability. Age and number of years of noise exposure was additionally evaluated as well as the specificity and sensitivity of the tests for this population group. In general the OAEs were diminished at four KHz for both the exposed and non-exposed groups. Age was found to be the primary predictor of diminished OAE tracings. Poor inter-test reliability was obtained. These results indicate that further research is required within i this population group before OAE testing can be implemented for screening for noiseinduced hearing loss. University of Pretoria etd – Clark, A L (2005) Key Words: Noise exposure, Noise-induced Hearing loss (NIHL), Otoacoustic Emissions (OAEs), Sensitivity, Specificity. ii University of Pretoria etd – Clark, A L (2005) Oto-akoestiese emmisie sifting vir die vroeë identifisering van geraasgeïnduseerde gehoorverliese in Suid-Afrikaanse mynwerkers. deur Adele Clark Studie Leier: Ms Maggi Soer Mede-Leier: Dr Catherine van Dijk Departement: Departement van Kommunikasiepatologie Graad: Magister in Kommunikasiepatologie Abstrak Die doel van hierdie studie was om die rol van oto-akoestiese emmisie sifting vir die vroeë identifisering van geraasgeïnduseerde gehoorverliese in Suid-Afrikaanse mynwerkers te evalueer. Transiënte oto-akoestiese emmisies and distorsie-produk oto-akoestiese emmisies is vir 106 geraasblootgestelde mynwerkers (212 ore), ouderdom tussen 20 en 55 jaar, en vir 17 non-blootgestelde aanvang werkers (34 ore), ouderdom tussen 18 en 29 jaar, opgeneem. Al die subjekte het normale gehoorsensitiwiteit en immitansie metings gehad. Vier oto-akoestiese (OAE) metings is per oor geneem en deur ‘n tweede oudioloog herhaal vir die evaluering van intertoets betroubaarheid. Addisioneel is die ouderdom en die aantal jare van geraasblootstelling geëvalueer, asook die sensitiewiteit en spesifiekheid van die toetse vir hierdie populasiegroep. Oor die algemeen was die OAE verlaag by vier KHz vir beide die blootgestelde en non-blootgestelde groepe. Daar is gevind dat ouderdom iii University of Pretoria etd – Clark, A L (2005) die primêre voorspeller van verlaagde OAE metings was. Swak intertoets betroubaarheid is verkry. Hierdie resultate dui aan dat verdere navorsing benodig word vir hierdie populasiegroep voordat OAE toetsing as sifting vir geraasgeïnduseerde gehoorverliese geïmplimenteer kan word.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:University of Pretoria/Universiteit van Pretoria

School Location:South Africa

Source Type:Master's Thesis

Keywords:audiometry deafness noise induced otoacoustic emissions miners south africa

ISBN:

Date of Publication:

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.