Details

Organisationskulturella aspekter på miljöledningssystem : Intervjubaserad studie av fyra livsmedelsföretag

by Ljungström, Lars

Abstract (Summary)
Dagens miljöledningssystem har sin grund i de system som utvecklats på 1980-talet. Det finns två stora standarder vilka företag kan certifiera sig enligt, och på så sätt, frivilligt underkasta sig vissa regler. I dag ifrågasätts miljöledningssystems effektivitet av många. De ses som ineffektiva och kallas ibland för papperstigrar. Flertalet undersökningar undersöker miljöledningssystemens effektivitet med betoning på miljöaspekter, miljömål och standardbehäftade problem. Föreliggande studies syfte är att belysa problemen med miljöledningssystem ur ett organisationskulturellt perspektiv. De organisationskulturella perspektiv som undersöktes i studien är motivation, engagemang, delaktighet, kommunikation och integration av miljöledningssystemet. Detta gjordes genom en intervjubaserad fallstudie vilken omfattade fyra stycken livsmedelsföretag och åtta intervjupersoner, två på respektive företag. Resultaten i studien visar på att tankar kring motivation på företagen skiljer sig åt och denna åtskillnad kan ses gå igen i det faktiska arbetet. Motivationsarbetet har brister på företagen och personalen engageras alla gånger inte i miljöarbetet i önskvärd utsträckning. De företag som genomfört en miljöutbildning i anslutning till certifieringen av miljöledningssystemet eller införandet av det samma märker av en mer engagerad personal och en ökad frekvens av miljörelaterade förslag. Det framkommer även att den interna miljökommunikationen har klara brister. På ett företag förekommer ingen horisontell kommunikation mellan avdelningar och på två av företagen är tvåvägskommunikationen mellan miljöansvarig och personalen klart undermålig. Detta kan till viss del beror av organisationens storlek, men också av miljöansvarigs engagemang och otillräckligt stöd från ledningen. Även i miljöarbetets integrering i organisationerna uppvisar två av företagen brister då avdelningar utöver produktionsavdelningarna inte involveras i miljöarbetet och man tar inte hänsyn till indirekta miljöaspekter. Förklaringar till det är bland annat en undermålig intern kommunikationen och en viss avsaknad av engagemang hos miljöansvariga. Det som bland annat framkommer från studien är att miljöansvarig på företag har en central roll att spela. Dels i att engagera personalen i miljöarbetet, och dels att genom en aktiv kommunikation säkerställa miljöarbetets förankring i företaget och dess kultur. Organisationers storlek visar sig ha en avgörande betydelse för hur väl motivationsarbetet och den interna kommunikationen på företagen fungerar. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:miljöarbete miljöledningssystem organisationskultur motivation engagemang delaktighet kommunikation utbildning livsmedelsföretag

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.