Details

Organisationers kunskapsverksamheter : en kritisk studie av “knowledge management”

by Braf, Ewa

Abstract (Summary)
Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap är centrala företeelser för organisationers framåtskridande och utveckling. Härmed har kunskapsmanagement (KM) en viktig roll för och i organisationer. Med KM eftersträvas bl a att medvetandegöra medarbetarnas kunskaper i syfte att hantera, utveckla och sprida dem på ett för organisationen fruktbart sätt. Genom en framgångsrik KM finns potential att öka organisationers handlingsförmåga, följaktligen även verksamheters värdeskapande och konkurrenskraft. Icke desto mindre är kunskap en abstrakt och svårhanterlig organisatorisk tillgång. Därtill, trots att det finns en hel del skrivet kring KM, kan det vara svårt för organisationer att förstå hur de praktiskt ska arbeta med detta verksamhetsområde, samt vad det innebär.I syfte att öka förståelsen för KM har jag studerat och kritiskt analyserat en del existerande litteratur kring området. Med analysen som utgångspunkt har ett antal forskningsfrågor preciserats. För att överbrygga en del av de oklarheter som identifierats i samband med litteraturgenomgången, samt för att svara på avhandlingens forskningsfrågor, har stöd sökts i andra teorier, bl a kunskapsteori och teori om hur vi kan se på verksamheter. Därtill har hanteringen av och synen på kunskap studerats genom en fallstudie genomförd på ett konsultbolag inom IT-branschen. Utifrån litteraturanalysen, grundning i annan teori, samt avhandlingens empiriska data har jag presenterat min syn på organisationers kunskapsverksamheter (min benämning på kunskapsmanagement).Resultatet av avhandlingsarbetet är bl a en utvecklad och preciserad begreppsapparat för organisatorisk kunskapsverksamhet (KM). Detta innefattar bl a en klassificering av begreppet organisatorisk kunskap och dess relation till organisatorisk handling. I avhandlingen klassificeras även ett antal vanliga situationer för kunskapande (lärande), vilka i sin tur relateras till organisationers kärnverksamhet respektive kunskapsverksamhet. Ett av huvudbidragen är en modell över organisatoriskt kunskapsverksamhet. Modellen inkluderar kunskapsverksamhetens centrala förutsättningar, handlingar, resultat, samt dess relation till kärnverksamheten. Genom denna avhandling vill jag bidra med en ökad förståelse för vad kunskapsverksamheter handlar om och vad som behöver beaktas för att utveckla en framgångsrik kunskapsverksamhet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Informationsteknik; Informationsteknik; kunskapsmanagement; KM; organisationers kunskapsverksamheter

ISBN:91-7219-833-8

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.