Details

Optimized processes in sawmills

by Lundahl, Carl Gustav

Abstract (Summary)
Moderna sågverk liknar alltmer en processindustri. Mycket stora värden flödar genom processen varje sekund. Tyvärr har inte utvecklingen av processkontroll och processtyrning inom sågverken följt med i sågverkens utveckling mot en processindustri. I ett modernt sågverk genereras enorma mängder av data som utnyttjas för att styra processen men det saknas också på de flesta sågverken en mängd data för att kunna genomföra en fullständig processtyrning. På många sågverk görs ingen kontinuerlig kontroll av processparametrar som måttnoggrannhet, felinläggning, utbyte på sågklassnivå, matningshastighet, fliskvalitet, hanteringsskador, driftstoppsfrekvens och driftstoppsorsak (alla driftstopp, även korta). Vad som definitivt saknas på de allra flesta sågverk är metoder för sammankoppling av information, utvärdering, analys och återkoppling till processen. Problemet är att man ser varje bearbetningsmaskin, mätsystem eller databehandlingssystem som fristående system i stället för en del av en process. Lundahl har i sitt arbete använt sönderdelnings- och flödessimuleringsmodeller för att analysera sågverksprocessen. Som ett sammanhållande kitt mellan dessa modeller har konceptet "Overall Equipment Efficiency" (OEE) använts. Styrkan med OEE-konceptet är att man samtidigt kan ta hänsyn till processens kapacitet och till dess kvalitet. Under arbetets gång visade det sig att värdsågverkens data beträffande stopptider var för bristfälliga för att kunna erhålla en valid flödesmodell. Som en del av projektet har därför ett datainsamlingsverktyg utvecklats. Lundahls arbete visar att moderna sönderdelnings- och flödesmodeller har en stor potential för analys och optimering av sågverksprocessen. I det flesta fall krävs dock att kvaliteten hos processinformationen förbättras. Det datainsamlingsverktyg som utvecklats inom ramen för projektet ger härvidlag möjligheter till väsentligt förbättrad informationskvalitet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.