Details

Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad

by Holsten, Linda; Tolff, Lina

Abstract (Summary)
I samhället Hults Bruk ligger en nedlagd brukshandel, från 1951, som idag fungerar som samlingslokal för de boende i området. Holmen Skog, som äger alla fastigheter i området, planerar nu för en ombyggnation av den gamla brukshandeln till familjebostad. Vår uppgift var att utforma ett planlösningsförslag anpassat till en tvåbarnsfamilj för den aktuella byggnaden. Utöver detta skulle vi även upprätta rumsbeskriv-ning och köksuppställning samt ge förslag på ledningsdragningar, tomtutform-ning och källarplanlösning. Holmen hade vissa krav och önskemål för ombyggnationen. Dessa innebar huvudsakligen att eftersträva en rimlig kostnadsnivå och att hålla ner arbets-insatserna genom att bevara många av de befintliga väggarna. Dessutom var det viktigt att inte göra för stora ingrep i byggnadens fasad eftersom Holmen vill bevara det ursprungliga utseendet. Vi har även följt krav och anvisningar i BBR, SBN1980 och BÄR. Vi har vid framtagandet av denna rapport tillämpat lärdom och litteratur från kurserna Byggnads- och samhällsplanering och Installationsteknik. Vi har haft kontinuerlig konsultation med vår handledare på ByggRosen som har hjälpt oss med diverse byggnadstekniska frågor. Samtliga ritningar har upprättats med hjälp av AutoCad. Vårt slutgiltiga förslag omfattar en bostad om fem rum och kök. Vi har prioriterat en öppen planlösning för att erhålla stora fria ytor och stora gemensamma utrymmen. Många nya väggar måste resas då flera rum ska byggas. Dessutom behövs det sättas in nya fönster i de nya rummen. Vi har planerat för nya rör-dragningar och installationer då dessa är originalmodell och behöver bytas ut. Nya vattenledningar samt ett nytt ventilationssystem bör installeras. Bostadens tillhörande tomt, som utgör en yta på ca 250 m2 , har vi utformat med bl.a. en stenbelagd uteplats och nya planteringsytor. Nyckelord Keyword Hults Bruk, Brukshandel, Ombyggnation Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:hults bruk brukshandel ombyggnation

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.