Details

"Om form, färg och stil är viktigt beställer jag aldrig på nätet" : En studie om upplevd risk vid handel på Internet

by Björnegren, Ellinor; Jansson, Sandra

Abstract (Summary)

 Syfte: Studien syftar till att identifiera upplevda risker och riskreducerare vid e-handel, samt beskriva hur dessa påverkas av produktens och Internetbutikens karaktär. 

Metod: Data insamlas genom enkätstudie, fokusgruppsintervjuer samt observationer. Fokusgruppsintervjuerna ger dels förklaring till enkätstudien och bidrar dels till ytterligare perspektiv. Observationer av Internetbutiker genomförs för att identifiera riskreducerare.

Teori: Främst används teorier om upplevd risk, riskreducering samt produkters karaktär.

Slutsats: De upplevda risker som identifierats vid köp över Internet är funktionell risk, leveransrisk, tidsrisk, psykologisk risk, finansiell risk, betalningsrisk, källrisk samt social risk. Undersökningen visar att dessa upplevda risker varierar beroende av konsumenten, produktens karaktär samt Internetbutikens karaktär. En mängd olika riskreducerare har identifierats varav word-of-mouth har varit den mest betydande och som i viss mån kan reducera samtliga risker. Produktens karaktär påverkar konsumenten gällande beslutet om köpet kommer att genomföras i en fysisk butik eller i en Internetbutik. De flesta konsumenter har en positiv attityd till att köpa exempelvis resor och böcker på Internet, medan många konsumenter däremot är negativa till att köpa kläder på Internet. Detta beror på att produktens karaktär är sådan att en utvärdering av kläders kvalitet är relativt enkel att göra i en fysisk butik, men desto svårare att göra i en Internetbutik, vilket innebär att den funktionella risken ökar. Gällande resor och böcker är produkterna lika svåra att utvärdera i en fysisk butik som i en Internetbutik. Riskreducerare kopplade till den upplevda kvaliteten kan vara kombinationer av köp från Internetbutiker och fysiska butiker, men även word-of-mouth samt egen tidigare erfarenhet av produkten. Gällande köp från internationella Internetbutiker är de främsta riskerna leveransrisk, tidsrisk och finansiell risk. Resultatet visar att konsumentens kännedom om företaget, genom tidigare egna erfarenheter eller word-of-mouth påverkar den upplevda risken. Detta gäller för både svenska och internationella Internetbutiker. 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:e handel distanshandel upplevd risk riskreducering word of mouth search goods experience business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.