Details

Nytt land, nytt liv? : En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration

by Bachorz, Dominika

Abstract (Summary)
Syftet med denna studie har varit att undersöka de val, inslag och strategier som präglar nyanlända flyktingars vardag. För att kunna uppfylla syftet har fyra flyktingar intervjuats och uppsatsens disposition har strukturerats efter det som de upplevt som relevanta inslag i vardagen. Uppsatsens teoretiska ram är fenomenologisk, där fokus läggs på studiet av individers dagliga liv och den kunskap som styr utformningen av det. Materialet visar att informanterna trots skilda personligheter, olika förflutet och skild etnisk bakgrund skildrar vardagen på liknande sätt. De likartade upplevelserna visar på att tillvaron till stor del ordnas utifrån de valmöjligheter som samhället erbjuder och att utformandet av den personliga livsplanen struktureras efter dessa. Nyckelord: Språket, Identitet, Projektdeltagande, Berättelser, Flyktingar, Livsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/17/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.