Details

Nyckeltal i Swedwood AB : – utformning av en ny uppföljningsstruktur

by Tuncer, Erhan; Rasidovic, Mirza

Abstract (Summary)
SammanfattningSyfte: Syftet med uppsatsen är att utforma nyckeltal som ska användas för uppföljningssyfte samt förbättringssyfte och ska vara uppbyggd ur Swedwoods egna strategi och vision. Nyckeltalen ska byggas upp nerifrån och uppåt i organisationen, det vill säga från individuellamätetal på arbetarnivå ända upp till nyckeltal på ledningsnivå.Metod: För uppsatsen har fallstudiemetoden använts. Företaget som valts är Swedwood AB i Älmhult. Vår uppsats kommer vara av den kvalitativa forskningen då syftet med den kvalitativa forskningen är att utforma en teori som kan införas i just det valda fallföretaget.Data kommer att samlas in främst genom egna observationer och intervjuer med diverse chefer och anställda. Därav är det främst primär data som ska användas.Empiri: I empirin så studerades Swedwoods nyckeltal och uppföljning för att se var problemen uppstod och hur dessa skulle kunna lösas. Vi kom fram till att det var för många nyckeltal samtidigt som de flesta hämtades utifrån företaget och visade inte företagets situation. Därför utvecklades nya nyckeltal för en bättre uppföljning.Analys och slutsats: För att Swedwood ska kunna följa upp sin prestation på bästa sätt, så måste de förändra uppföljningsstrukturen och ha en struktur som gynnar både ledningens uppföljning och arbetarnas strategiska medvetenhet samt sin bidragande prestation. Vår modell byggdes upp med samma grundstruktur som redan fanns i företaget men med en ny uppföljningsstruktur med 5 nya perspektiv och 25 mätetal varav 15 av dessa är nyckeltal för ledningen och deras uppföljning. Används denna uppföljning så får företaget en klar och tydlig information om företagets prestation och förbättringsmöjligheter.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/08/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.