Details

Ny betygsreform-Lpo94- En implementeringsstudie om två kommuners erfarenheter av den nya betygsreformen

by Gustavsson, Karin

Abstract (Summary)
Riksdagen antog 1990 regeringens proposition om ansvaret för skolan. Beslutet innebar en klarare ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna när det gäller verksamheten inom exempelvis grundskolan. Denna nya mål- och resultatstyrning innebär att riksdag och regeringen anger nationella mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Målen skall gälla för alla skolor och skall garantera att utbildningen i landet blir likvärdig. Inom dessa ramar som staten anger är det kommunerna som har huvudansvaret för verksamheten. Kommunerna har stor frihet att avgöra hur verksamheten skall organiseras för att de nationella målen skall uppnås. En av de centrala delarna är att svara för att skolan får de resurser och de förutsättningar i övrigt som behövs. Denna uppsats belyser hur två kommuner har implementerat samt bearbetat den nya betygsreformen vidare diskuteras vad för orsaker som ligger bakom det stora antalet elever med icke godkänt i ett eller flera ämnen. Kan implementeringen av det nya betygssystemet ses som en förklaring till detta och hur skall problemet bearbetas. För att belysa detta har intervjuer med lärare och politiker genomförts i de två kommunerna Nyckelord Keyword implementering, betyg, betygssystem, kommunalt självstyre, bakgrundsfaktorer, Nils-Eric Hallström INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 1.1 SYFTE 2 1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 2 1.3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:implementering betyg betygssystem kommunalt självstyre bakgrundsfaktorer nils eric hallström

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.