Details

Normering och validering av ätstörningsformuläret KUS-P : Hur ätstörd är det normalt att vara? Standardization and validation of the self-report questionnaire KUS-P : How normal is your eating disturbance?

by Fallsdalen Riegler, Ulrika; Sundin, Stina

Abstract (Summary)

Kort Upprepad Skattning av Ätstörningssymptom- Patientversion

(KUS-P) är ett självskattningsformulär, avsett att mäta de vanligaste

symptomen hos personer med ätstörningar. Formuläret har använts i

forskningssammanhang samt i kliniska sammanhang. De

psykometriska egenskaperna har inte tidigare undersökts. Syftet med

föreliggande studie var att validera och normera formuläret.

Självskattningar från en normalpopulation bestående av 945

gymnasie- och universitetsstuderande samlades in för studiens

analyser. Data på 270 patienter från en ätstörningsenhet fungerade

som klinisk jämförelsegrupp. Det insamlade materialet undersöktes

avseende könsskillnader. Resultaten visar att KUS-P har god

reliabilitet och validitet samt klassificerar 84 % korrekt, med ett

gränsvärde på 22 poäng för kvinnor. Det visade sig finnas

signifikanta skillnader mellan könen, på hela skalan samt på de

symptomfrågor som rör tankar och känslor.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:validation standardization self report questionnaire eating disorders sex differences validering normering självskattningsformulär ätstörningar könsskillnader psychology psykologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.