Details

New perspectives on organitzational design based on the analysis of complex communication networks

by Guimerà Manrique, Roger

Abstract (Summary)
Resum La companyia química típica és una companyia gran, sovint amb milers de treballadors. Segons dades de la Unió Europea, l'any 1990 quasi el 70% de la facturació en el sector químic corresponia a empreses amb més de 250 treballadors. La resta se la repartien a parts iguals empreses petites, de menys de 50 treballadors, i mitjanes, d'entre 50 i 250 treballadors. De fet, encara que alguns productes tenen mercats d'abast regional, la indústria química és essencialment global i la dominen multinacionals com ara Bayer, amb 117.000 treballadors, BASF, amb 93.000 treballadors, DuPont, amb 79.000 treballadors, o Dow Chemical, amb 50.000 treballadors. Especialment per aquestes grans multinacionals, el disseny organitzatiu i la gestió dels recursos humans juguen un paper clau, tan important, si més no, com la tecnologia o la gestió dels recursos materials. L'estudi teòric de les organitzacions i el seu disseny ha estat tradicionalment tractat dins l'àmbit de l'economia. La majoria de treballs en la literatura econòmica s'han concentrat en problemes relacionats amb incentius, en part perquè existeix un marc teòric ben establert que permet tractar aquesta mena de problemes. En els últims deu anys, però, s'ha proposat i desenvolupat un nou enfocament del problema de l'organització: el que podríem anomenar l'enfocament comunicacional. La idea essencial és que les organitzacions existeixen, en bona mesura, per resoldre el problema de coordinació que planteja la limitació de capacitat dels individus per processar informació. Efectivament, l'especialització sorgeix com a conseqüència d'aquesta limitació i, simultàniament, la necessitat de coordinació i comunicació sorgeix com a conseqüència de l'especialització. Per altra banda, és un fet establert empíricament que bona part del treball en una organització consisteix en processar informació i comunicar més que no pas en fer o vendre coses en el sentit més estricte. Des d'aquesta perspectiva, en l'enfocament comunicacional s'entén que l'organització és un processador d'informació i, per tant, s'estableix que el problema de disseny és un problema de minimització dels costos de comunicació i d'optimització del flux d'informació. Paral·lelament, l'aparició i el rapidíssim desenvolupament de xarxes de comunicacions tecnològiques com ara l'Internet, i també la complexitat de la seva estructura i la seva dinàmica, han despertat l'interès de la comunitat científica, en particular la de la física estadística. L'estudi de xarxes (o grafs) ja era una matèria amb entitat pròpia en l'àmbit de la sociologia o de la matemàtica, però el descobriment de propietats sorprenents en grans xarxes complexes reals ha portat a estudiar sistemes propis de la biologia o de l'enginyeria des d'una nova perspectiva. En aquest treball fem servir idees i eines tant de la literatura econòmica com de l'emergent física de les xarxes complexes per entendre el paper de la comunicació i del processat d'informació en organitzacions. Ho fem des d'una doble perspectiva: teòrica i empírica. Des del vessant teòric, proposem i estudiem un model general i simple per processos de comunicació. Amb el coneixement adquirit del model, ataquem el problema de trobar estructures de comunicació òptimes. Des del vessant empíric, estudiem les xarxes de comunicació d'organitzacions reals i en traiem informació sobre l'estructura de comunitats, informació que es pot fer servir com a indicador quantitatiu de l'estat i evolució de l'organització.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Diaz Guilera, Albert; Arenas Moreno, Alex; Giralt Prat, Francesc

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d enginyeria química

ISBN:

Date of Publication:12/20/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.