Details

New Protecting Groups for the Synthesis of Complex Peptides

by Isidro Llobet, Albert

Abstract (Summary)
RESUM EN CATALÀ: Els pèptids estan cobrant una importància creixent com a fàrmacs i això fa necessàries noves eines per a la seva síntesi. Aquesta Tesi Doctoral se centra en el desenvolupament de grups protectors per a la síntesi de pèptids complexos. Aquests protectors poden ser molècules petites lliures o unides a suports polimèrics. En el darrer cas sanomenen espaïadors bifuncionals. Limpuls decisiu per a la química de pèptids va ser el desenvolupament de la metodologia de fase sòlida per part de Merrifield als anys 60. Lestratègia original de Merrifield es denomina Boc/Bn (tert-butiloxicarbonil/benzil). En ella el grup ?-amino dels aminoàcids està protegit pel grup Boc, làbil a àcid trifluoroacètic (TFA), i les cadenes laterals dels aminoàicds estan protegides amb protectors de tipus benzílic, eliminats al escindir el pèptid de la resina amb àcids forts, en general HF. Actualment, però, lestratègia més usada es la Fmoc/tBu (9- fluorenilmetoxicarbonil/tert-butil) ón el grup ?-amino es protegeix amb el grup Fmoc, làbil a bases, i les cadenes laterals amb grups de tipus tert-butil, eliminats al escindir el pèptid de la resina amb TFA. El treball realitzat en aquesta Tesi ha permès resoldre alguns dels problemes actuals en síntesi de pèptids aconseguint fer-la més versàtil. En concret: - Shan millorat les condicions deliminació del grup pNZ com a protector d?-amino i de les cadenes laterals dOrn i Lys. Aquestes condicions el fan ortogonal als protectors més usats en síntesi de pèptids (Boc, Fmoc y Alloc) i minimitzen les reaccions secundàries associades a la síntesi de pèptids en fase sòlida mitjantçant lestratègia Fmoc/tBu, com la formació de dicetopiperazines, aspartimides i leliminació del grup ?-Fmoc. L´ús del prup pNZ permet a més laccés a estructures peptídiques complexes així com el desenvolupament de noves estratègies de síntesi de pèptids delevat interès biològic com el pèptid antitumoral Kahalalide F. - Sha desenvolupat un nou agent protector, el Fmoc-2-mercaptobenzotiazole (Fmoc-MBT), que permet la síntesi de Fmoc-aminoàcids evitant les reaccions secundàries associades als reactius actuals. Nous protectors desenvolupats: - Espaïador bifuncional p-nitromandèlic (pNM): és útil per a la síntesi de pèptids i depsipèptids mitjantçant química Boc/Bn. - Protectors damides de lesquelet peptídic (3,4-etilendioxi-2-tenil (EDOTn) y 1-metil-3- indolilmetil (MIM)): milloren algunes de les propietats dels protectors actuals com la seva difícil eliminació i el seu impediment estèric. - Derivats del fenil-EDOTn com a grups protectors dàcids carboxílics molt làbils a medi àcid (estàndar i espaïadors bifuncionals). - 1,2-dimetilindole-3-sulfonil (MIS) com a protector de la cadena lateral de larginina molt més làbil a medi àcid que els protectors actuals i compatible amb pèptids que contenen triptòfan.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Álvarez Caero, Mercedes; Albericio Palomera, Fernando

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química orgànica

ISBN:

Date of Publication:05/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.