Details

Networking as a tool for competitive advantage :evidence from Swedish new ventures

by Roininen, Sari, PhD

Abstract (Summary)
Syftet med detta doktorandprojekt är att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar nya företags lönsamhet och därmed deras överlevnad. I denna studie ligger fokus på hur nätverksrelationer, och det nya företagets förmåga att initiera, utveckla och tillvarata dessa kontakter, påverkar dess entreprenöriella strategi för att nå ut på marknaden och bli konkurrenskraftiga. Om ett företag har en entreprenöriell strategi agerar det mer innovativt, proaktivt och med ett högre risktagande än andra aktörer och uppnår därmed en ökad lönsamhet. I denna studie antas nätverksrelationer och företagets förmåga att hantera dessa kontakter ha både en direkt och en indirekt effekt på företagets prestationer. Dels torde företagets strategi förbättras av tillgången till nya resurser, kunskaper och information, och en ökad förmåga att initiera och hantera dessa relationer. Därmed borde dessa faktorer öka företagets lönsamhet indirekt via dess förbättrade strategi, men även ha en direkt effekt via de uppnådda fördelarna som ett nätverk kan erbjuda. Det kan dock finnas en kontextuell faktor som kan påverkar nyttan av att använda nätverk, förmågan att hantera kontakter och en entreprenöriell strategi för att uppnå bättre prestationer. Det vill säga, ju mer komplext ett nytt företag är gällande metoder och arbetsuppgifter inom företaget (intern komplexitet) samt omognaden bland kunderna att acceptera och ta till sig produkten/servicen (extern komplexitet) desto mer nytta torde företaget ha av att nätverka och använda en entreprenöriell strategi. För att undersöka dessa teoretiska förhållanden genomfördes en enkätbaserad studie av nya företag i Sverige. Resultaten från studien bidrar med ny kunskap både till att vidareutveckla teorier inom området, till entreprenörer som driver nya företag samt till aktörer i samhället som vill utveckla företagsstödjande aktiviteter. Studien visar först och främst att nätverkande aktiviteter förbättrar företagets innovativa, proaktiva och riskbenägna agerande i ett tidigt skede. Detta strategiska agerande ökar i sin tur företagets prestationer och lönsamhet, vilket stödjer den befintliga teorin om att entreprenöriell orientering ökar företags tillväxt och lönsamhet. Dessutom visar studien att det finns en direkt effekt, istället för en modererande effekt, av företagets komplexitet. De komplexa nya företagen använde sig till större utsträckning av nätverks relationer, förmågan att initiera, utveckla och tillvarata dessa relationer, samt en entreprenöriell strategi för att uppnå bättre prestationer och ökad lönsamhet, än vad icke komplexa företag gjorde. Därmed bör förutom nätverkande aktiviteter också företagets komplexitet tas hänsyn till vid utvecklandet av högpresterande nya företag, för att därmed även öka graden av överlevnad bland nya företag.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.