Details

Multicarrier communication systems with low sensibility to nonlinear amplification

by Deumal Herraiz, Marc

Abstract (Summary)
RESUM: Actualment estem entrant a una nova era de la informació amb gran demanda de sistemes de comunicació sense fils. Nous serveis com dades i video requereixen transmissions fiables dalta velocitat, fins i tot en escenaris dalta mobilitat. A més a més, la dificultat dassignar el limitat espectre radioelèctric juntament amb la necessitat dincrementar el temps de vida de les bateries dels terminals mòbils, requereix el diseny de transceptors que usin la potència i lampla de banda disponibles de manera eficient. Les comunicacions multiportadora basades en OFDM són capaces de satisfer la majoria daquests requeriments. Però, entre altres reptes, reduir la sensibilitat a la amplificació no-lineal és un factor clau durant el diseny. En aquesta tesi doctoral sanalitza la sensibilitat dels sistemes multiportadora basats en OFDM a lamplificació no-lineal i es consideren formes eficients per superar aquest problema. La tesi senfoca principalment al problema de reduir les fluctuacions de lenvolupant del senyal transmès. En aquest sentit es presenta també un estudi de les mètriques de lenvolupant del senyal, PAPR i CM. A més a més, basant-nos en lanàlisis presentat es proposen noves tècniques per sistemes OFDM i MC-SS. Per MC-SS, també es tracta el diseny duna tècnica de postprocessament en forma de detector multiusuari per canals no-lineals.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Pijoan Vidal, Joan Lluís

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eals comunicacions i teoria del senyal

ISBN:

Date of Publication:07/11/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.