Details

Motiverar multimedia till lärande? : åsikter i en mellanstadieklass om datorstödd undervisning

by Tubic, Altijana; Karlson, Madeleine

Abstract (Summary)
Uppsatsens syfte var att undersöka om lärare och elever som använder sig av CD-rombaserade läromedel i undervisningen, anser att denna undervisningsform motiverar eleverna till att lära sig. För att kunna uppfylla syftet har vi gjort observationer och semistrukturerade intervjuer. Det var en personlig intervju med en lärare och två gruppdiskussioner med totalt åtta elever ur en mellanstadieklass. Klassen använde sig av CDrombaserad undervisning i ämnet engelska. Observationen gav hjälp att utforma intervjufrågorna och möjlighet att jämföra det vi observerade med svaren vi fick under intervjuerna. Det resultat vi har kommit fram till är bl.a. att majoriteten av de tillfrågade eleverna tycker att det är roligare att arbeta med datorn än att arbeta i boken. Fem av eleverna tycker att undervisningsformen är rolig på grund av de ingående spelmomenten i programmet. Lika många anser att de skulle vilja ha liknande program i andra ämnen. Klassens lärare anser att den här arbetsformen gör att eleverna inte tänker på att de lär sig engelska. Eleverna är motiverade till att använda datorn och det leder till att de lär sig engelska på köpet. Lärarens tidigare erfarenhet från att byta läromedel i en klass, får henne att tro att motivationen till programmet kan vara på grund av nyhetens behag. Läraren kunde inte se någon skillnad i motivation mellan pojkar och flickor till att använda datorn eller att lära sig engelska med CD-romprogrammet. Nyckelbegrepp – motivation, multimedia, utbildning, CD-rom, läromedel 2 Abstract The aim of this work was to investigate how CD-rom based teaching aids affects the motivation and learning in a classroom environment. This has been done by observations, semistructured interviews with two pupil groups and an indepth interview with the teacher of a fourth grade class. The class used CD-rom based education when learning English. The information gathered during the observation was later used to formulate suitable questions for the interviews and as comparison when analysing the answers. The majority of the pupils prefered working with the computer rather than the text book. Five of the eight pupils in question thought the games used in the teaching aid were most fun to work with. The same number of pupils would also like similar CDrom based education in other subjects. The teacher thinks that this way of teaching does not make learning the central aspect, but rather a side effect. Earlier experience made by the teacher regarding exchanging course litterature was that it only affected the pupils motivation temporarily. The teacher could not see any differences between boys and girls when it came to motivation for computer usage or learning English using computer based software.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/08/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.