Details

Motivation - för vem ?

by Sohrabi, Negar; Eriksson, Åsa

Abstract (Summary)

Syfte: Syftet är att undersöka hur olika motivationsfaktorer kan påverka de anställda, samt undersöka i vilken mån ledaren använder sig av motivationsfaktorerna.

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där studiens data består av litteratur, intervjuer samt internetkällor. Empirin består av totalt åtta intervjuer, två stycken med ledarna från de olika företagen och de resterande med medarbetarna . Dessa intervjuer har varit väldigt detaljerade och detta har medfört att vi har kunnat göra en bra jämförelse med teorin samt mellan ledarna och medarbetarna.

 

Resultat & slutsats: De resultat som vi kom fram till var att motivationsfaktorer är a och o i ett företag, dock finns det ingen gyllene väg att följa, man måste utifrån sina förutsättningar och sina mål hitta sin egen väg. Samt kom vi fram till att dessa faktorer endast ger effekt då de ges på rätt sätt efter de omständigheter och förhållanden som föreligger.

 

Förslag till fortsattforskning: Det hade varit intressant att genomföra liknande studie fast i större skala för att se om resultatet fortfarande är detsamma eller om det skiljer sig.

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till att vi har fått en insikt om att motivation inom företagen kan variera beroende på vilka företag det är och hur de arbetar 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:motivation framgångsrik företag business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.