Details

Motivation : en kvalitativ studie om elevers motivation i lärarledda lärandesituationer

by Ljunggren, Anna; Oléhn, Ulrika

Abstract (Summary)
Anna Ljunggren & Ulrika Oléhn Motivation En kvalitativ studie om elevers motivation i lärarledda lärandesituationer Motivation A qualitative inquiry concerning pupils’ motivation during lessons lead by teachers Antal sidor: 24 Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vad som motiverar elever i årskurs fem i lärarledda lärandesituationer. Valet att utföra studien i årskurs fem beror på att vi under vår studietid har mött elever i denna årskurs och har ställt oss undrande till vad det är som motiverar dem. Motivation är ett begrepp som har genomsyrat lärarutbildningen och på grund av detta ville vi veta mer om hur eleverna uppfattar begreppet. Flera teoretiker menar att elevers motivation till lärande kan påverkas av såväl inre som yttre faktorer samt diverse behov. Jenner (2004) anser att det även finns en tredje faktor där eleverna tycks pendla mellan faktorerna. Ett resonemang som gjorde oss nyfikna och ligger till grund för studiens uppkomst. Metoden som studien bygger på är av kvalitativ art och totalt deltog sex intervjupersoner. Resultatet visade att det är många olika faktorer som påverkar elevernas motivation, bland annat lustfyllt lärande, positiv feed-back, bra och omtänksamma lärare, kompisrelationer och engagerade föräldrar. ___________________________________________________________________________ Sökord: Engagemang, lust, lärande, motivation, vilja. ___________________________________________________________________________ Postadress Gatuadress Telefon E-post Växjö universitet Universitetsplatsen 0470-70 80 00 lub@lub.vxu.se 351 95 Växjö INNEHÅLL 1 INLEDNING..................................................................................................................... 3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/06/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.