Details

Belöningssystem : Morot eller piska?

by Edlund, Emelie; Nordling, Fredrik

Abstract (Summary)

 

Alla har någon gång i sitt liv fått belöning för något de har gjort bra, det kan vara allt ifrån att få en klapp på axeln till att få bra betyg i skolan och ofta så går prestation och belöning hand i hand. Belöningssystem används överallt i olika former, medvetet eller omedvetet och det kan vara ett sådant system som hjälper företagen framåt och eftersom personalen är en viktig resurs i ett företag så är det viktigt att förtaget även vårdar de anställda. Belöning och motivation hör ihop eftersom personalen blir mer motiverade av att bli belönade på något sätt. I dagens säljorganisationer är det vanligt att belöningssystem förekommer eftersom säljarna inom organisationen måste vara motiverade för att prestera. På grund av detta så mynnar det ut till vår problemformulering:

* Hur uppfattas ett belöningssystem som motivationsfaktor av företagsledaren till den övriga personalen?

Samt,

* Hur kan ett sådant system påverka den övriga personalen?

 

I den teoretiska metoden beskriver vi vilket tillvägagångssätt vi haft för att samla in materialet till den teoretiska referensramen. Vi har använt oss av en hermeneutisk kunskapssyn och ett deduktivt tillvägagångssätt samt beskrivit hur vi har samlat in de sekundärkällor vi valt använda och gett kritik på dessa.

Den teoretiska referensramen består av olika delavsnitt som behandlar belöningssystem, motivationsteorier, drivkrafter samt ett avsnitt om kritiken som finns mot belöningssystem.

I den praktiska metoden beskriver vi vilken metod vi använt för att samla in information till kapitel fem, empirikapitlet. Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer på tre olika företag. På varje företag har vi intervjuat en företagsledare samt en säljare. Empirikapitlet har sedan analyserats med hjälp av teorikapitlet.

Slutsatser vi har kommit fram till är att alla företagsledare anser att det är viktigt att använda sig av något belöningssystem samt att det även är en motivationsfaktor hos de anställda. En ökning av belöningen kan komma att påverka en säljares prestation i sitt säljande.

 

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:belöningssystem business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.