Details

Models and meaning :on management models and systems of meaning when implementing change

by Hallencreutz, Jacob

Abstract (Summary)
För många organisationer har förändring blivit en viktig följeslagare. De flesta organisationers överlevnad är beroende av förmågan att genomföra nödvändiga förändringar. Denna uppsats behandlar frågor om organisatorisk förändring med särskilt fokus på mätsystem, processbaserade systemmodeller och implementeringsutmaningar.Syftet med de studier som presenteras i denna uppsats är att utforska relationen mellan ledningsmodeller och meningssystem vid genomförande av förändring och förhoppningsvis, med hjälp av empiriska studier baserade på praktisk erfarenhet, bidra till ökad förståelse för området organisatorisk förändring. För att uppnå detta syfte har fyra forskningsfrågor formulerats: 1. Hur kan ett mätsystem fungera som drivkraft vid organisatorisk förändring? 2. Hur kan "business excellence"-modeller utformas för fokus på intressenter och organisatorisk hållbarhet? 3. Hur kan implementeringen av en processbaserad systemmodell hjälpa organisationer att accelerera förändring? 4. Vilken roll har ledningsmodeller vid genomförande av förändring?Den teoretiska referensramen i denna uppsats fokuserar på olika aspekter av organisatorisk förändring och systemtänkande. Tre artiklar, baserade på tre studier, ingår i uppsatsen. Den första studien handlar om mätsystem, den andra studien utvärderar "business excellence"-modeller och den tredje studien följer implementeringen av en processbaserad systemmodell i tre organisationer.Resultaten från studie 1 indikerar att det finns enkla vinster att nå genom att fokusera på organisationers mätsystem samt införandet av ett processynsätt med fokus på intressentnytta. Den andra studien ger bilden att det krävs inarbetade kvalitetsorienterade värderingar för att en organisation ska kunna använda "business excellence"-modeller framgångsrikt. Organisationer som överväger att använda dessa modeller måste även se det som ett långsiktigt åtagande. Resultaten från studie 3 indikerar att införandet av en systemmodell som fokuserar på processer, resurser och intressentperspektiv hjälper ledningen att accelerera förändring. Resultaten tyder också på att det finns andra mer kritiska framgångsmönster än användandet av en viss modell. Nyckelfaktorer tycks vara: strategisk tydlighet, beslutsamhet hos högsta ledningen samt uthållighet.Slutligen diskuteras nätverket av gap mellan förändringsteorier (i betydelsen teoretiska aspekter på förändring framlagda i böcker och artiklar) och förändringspraktiker (i betydelsen organisationer som försöker åstadkomma praktisk förändring genom att tolka teoretiska aspekter framlagda i böcker och artiklar).
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:978-91-7439-020-9

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.