Details

Model animal de penumònia greu: estudi de la resposta inflamatòria associada i la seva modulació terapèutica

by Sibila Vidal, Oriol

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI: Els objectius de la present Tesi Doctoral han estat validar un model animal de pneumònia greu, estudiar la resposta inflamatòria associada a la pneumònia tant a nivell pulmonar com sistèmic, i valorar els efectes de diferents teràpies antibiòtiques i del tractament corticoideu sobre la modulació de la resposta inflamatòria i sobre variables clíniques, microbiològiques i histopatològiques en el model animal. La hipòtesis de treball ha consistit en que la inoculació endobronquial daltes concentracions de Pseudomonas aeruginosa indueix pneumònia greu en porquets ventilats mecànicament, que la resposta inflamatòria associada pot ser estudiada de forma fidedigna per la detecció de diferents citoquines tant en sèrum com en rentat broncoalveolar mitjançant tècniques ELISA, i que tant els antibiòtics com els glucocorticoids modulen aquesta resposta inflamatòria, tenint efectes positius sobre variables clíniques, microbiològiques i histopatològiques de la pneumònia greu experimental. Els resultats dels estudis que composen la present Tesi Doctoral han permès arribar a les següents conclusions: 1.- La inoculació endobronquial daltes concentracions de Pseudomonas aeruginosa en porquets intubats i ventilats mecànicament durant 96 hores provoca pneumònia i permet estudiar la resposta inflamatòria pulmonar i sistèmica, que augmenta sobretot a nivell pulmonar (publicat a Eur Respir J 2007; 30: 1167-1172). 2.- Ladministració de diferents teràpies antibiòtiques en la pneumònia greu experimental disminueix la resposta inflamatòria i el creixement bacterià a nivell pulmonar (publicat en Chest 2007; 132(2): 523-31) 3.- Ladministració de glucocorticoids associats al tractament antibiòtic en la pneumònia greu experimental disminueix tant la resposta inflamatòria com el creixement bacterià a nivell pulmonar, millorant la gravetat de les lesions histopatològiques i la mecànica pulmonar (publicat a Eur Respir J 2008; 32. 1037-1046) RESUMEN DE LA TESIS: Los objetivos de la presente Tesis Doctoral han sido validar un modelo animal de neumonía grave, estudiar la respuesta inflamatoria asociada a la neumonía tanto a nivel pulmonar como sistémico, y valorar los efectos de diferentes terapias antibióticas y del tratamiento corticoideo sobre la modulación de la respuesta inflamatoria y sobre variables clínicas, microbiológicas e histopatológicas en dicho modelo animal. La hipótesis del trabajo ha consistido en que la inoculación endobronquial de altas concentraciones de Pseudomonas aeruginosa induce neumonía grave en cerdos ventilados mecánicamente, que la respuesta inflamatoria asociada puede ser estudiada de forma fidedigna por la detección de distintas citoquinas tanto en suero como en lavado broncoalveolar mediante técnicas ELISA, y que tanto los antibióticos como los glucocorticoides modulan esta respuesta inflamatoria, teniendo efectos positivos sobre las variables clínicas, microbiológicas e histopatológicas de la neumonía grave experimental. Los resultados de los estudios que componen la presente Tesis Doctoral, han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 1.- La inoculación endobronquial de altas concentraciones de Pseudomonas aeruginosa en cerdos intubados y ventilados mecánicamente durante 96 horas provoca neumonía y permite estudiar la respuesta inflamatoria pulmonar y sistémica, que aumenta sobretodo a nivel pulmonar. (publicado en Eur Respir J 2007; 30: 1167-72). 2.- La administración de distintas terapias antibióticas en la neumonía grave experimental disminuye la respuesta inflamatoria y el crecimiento bacteriano a nivel pulmonar. (publicado en Chest 2007; 132 (2); 523-31). 3.- La administración de glucocorticoides associados al tratamiento antibiótico en la neumonía grave experimental disminuye tanto la respuesta inflamatoria como el crecimiento bacteriano a nivel pulmonar, mejorando la gravedad de las lesiones histopatológicas y la mecánica pulmonar. (Eur Respir J 2008, Epub may 28)
Bibliographical Information:

Advisor:Agustí García-Navarro, Carlos; Torres Martí, Antoni

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:07/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.