Details

Mobility management i glesbygd :samordning av gods- och persontransporter i Pajala kommun

by Reinholdt Hageback, Charlotte, PhD

Abstract (Summary)
Den senaste tidens utveckling i glesbygden gällande person- och godstransporter med allt längre avstånd till daglig service och arbete utgör upprinnelsen till föreliggande arbete. Det övergripande syftet är att identifiera samordningsmöjligheter som kan effektivisera gods- och persontransporter i glesbygden, resulterande i att befintlig servicenivå ska kunna bibehållas eller förbättras. Arbetets teoretiska referensram utgörs av Mobility Management (MM) och Theory of Planned Behavior (TPB). MM innebär att individen nyttjar befintliga transportlösningar på ett effektivare sätt genom att alternativ erbjuds och/eller skapas och TPB om beteendeförändringens bakomliggande faktorer, vilka antas kunna påverkas för att exempelvis förändra ett invant transportbeteende. De flesta av studierna i föreliggande arbete genomfördes inom Pajala kommun under åren 2000 till 2006 och undersökningsmetoderna har utgjorts av intervjuer, möten, enkäter och implementeringar. Resultaten vad gäller godstransporter visar att begreppet samdistribution var oklart, att de centrala avtalen påverkade företagen vid val av leverantör och transportör, att företag utanför tätorten transporterade gods själva i större utsträckning än företag i tätorten och inte ställde lika höga krav på frekventa transporter som företagen i tätorten gjorde, att leverantörer och transportörer såg möjligheter med samdistribution och de som transporterade dagligvaror såg mer möjligheter med samordning än de som transporterade övrigt gods. Resultaten vad gäller persontransporter visar att faktorer som tycks vara betydelsefulla vid implementering av samordningslösningar är regelbundna turer, stabil resandevolym, marknadsföring, engagemang både internt (lokala bybor) och externt (planeraren, kommuntjänstemannen, trafikbolaget, transportföretaget och projektledaren) samt attityd- och beteendeförändring hos individen. Sammantaget visar studien att samdistribution kan vara en möjlighet att hantera de problem som finns i dagens glesbygdssamhällen. Potentialen är dock inte så stor eftersom samdistribution redan används i viss utsträckning och är svår att genomföra då inte förutsättningarna som indikerats ovan finns. I de fall där förutsättningar finns kan dock samdistribution utgöra ett viktigt verktyg för att förhindra ytterligare utarmning av servicenivån i glesbygd och därmed bromsa utflyttningen av både företag och innevånare från dessa miljöer.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-86233-22-8

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.