Details

Mobbning : Förebyggande arbete i skolan

by Johansson, Sofia

Abstract (Summary)

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur man i det dagliga arbetet i skolan arbetar för att förhindra uppkomsten av mobbning.

Utifrån mitt syfte med undersökningen formulerade jag följande frågeställningar:

·        Hur arbetar skolor som följer ett speciellt antimobbningsprogram?

·        Hur arbetar man inom skolan med att stärka elevernas sociala och emotionella förmågor?

·        Vilken är pedagogens roll i det förebyggande arbetet?

·        Involveras elevernas föräldrar i det förebyggande arbetet?

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av en kvalitativ metod i form av strukturerade intervjuer. Då jag ville få en bredd i resultatet valde jag att intervjua sex pedagoger varav tre mellanstadielärare, två idrottslärare och en förskolelärare. Ytterligare en faktor som gav bredd i resultatet var att de sex pedagogerna arbetar på fem olika skolor.

Resultatet av undersökningen anser jag stämmer bra överrens med tidigare forskning inom ämnet. Det framkommer även genom respondenternas svar att de är väl medvetna om mobbningsproblematiken samt arbetar aktivt med att förhindra uppkomsten av mobbning i de elevgrupper de möter. I resultatet presenteras en mängd olika tankar och idéer om hur man i det dagliga arbetet i skolan kan förhindra uppkomsten av mobbning.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:mobbninh förebyggande arbete antimobbningsprogram

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.