Details

Mixed Martial Arts, ett slag för svensk idrott : En kvanitativ studie om en banbrytande produkt och dess förutsättningar för att lyckas i Sverige

by Ek, David; Hultkrantz, Linus

Abstract (Summary)

SAMMANFATTNINGEN

Uppsatsens titel:

Mixed Martial Arts, ett slag för svensk idrott.

Nivå:

Kandidatexamen i ekonomi på Handelshögskolan, Umeå universitet

Författare:

David Ek och Linus Hultkrantz

Handledare:

Håkan Boter

Nyckelord:

(UFC), Marknadsmixen, Segmentering, Integrated Marketing Concept (IMC), SWOT, Event

Marknadsföring, Virus Marknadsföring och Gerilla Marknadsföring

Mixed Martial Arts (MMA), Kampsport, Ultimate Figthing Championship

Syfte:

(MMA) i Sverige och vilka marknadsföringskanaler som ger den största genomslagskraften

samt att se vilket påverkan UFC har haft på de svenska åskådarna av MMA.

Syftet med studien är att undersöka om det finns en marknad för Mixed Martial Arts

Tillvägagångssätt:

Sverige för MMA var att genomföra en undersökning i form av en enkät utdelat till studenter

vid Umeå universitet. De studenter som efterfrågades var mellan 18-40 år och vilket gav en

representativ bild av befolkningen i Sverige.

Studiens tillvägagångssätt för att observera om det fanns en marknad i

Empiri:

dataprogrammet i SPSS, för att kunna visa med grafer hur sambanden mellan kön, fakultet,

ålder och hemort relaterar till preferenser och om MMA är en attraktiv produkt eller inte.

Det empiriska materialet insamlat från respondenterna sammanställdes i

Analys:

Genom att studera de svaren kunde tendenser urskiljas om vilka potentiella målgrupper som

fanns. Vidare beskrevs vilka marknadsföringskanaler som var mest effektiva och vart

målgruppen var belägen.

Materialet som sammanställdes i empirin diskuteras mer djupgående i analysen.

Slutsatser:

var mer positivt inställda till kampsport och MMA. I förhållandet mellan fakulteterna var det

den samhällsvetenskapliga fakulteten och den teknisk- naturvetenskapliga som var mest

benägna att vara potentiella konsumenter av produkten. De respondenter som ansåg att

kampsport och bollsporter var mest underhållande tyckte i större utsträckning att kampsport

var underhållande. Vidare kan det urskiljas att det var flesta av deltagarna i undersökningen

kom från norra delarna i Sverige och det leder oss till slutsatsen om att det definitivt finns en

marknad i norra Sverige men sannolikt även i övriga Sverige.

En annan slutsats är att det mest effektiva sättet att attackera marknaden på är att använda sig

av Internet, då yngre generationer i större utsträckning brukar Internet för att inhämta

information gemfört med andra medier som TV och tryckta tidningar.

Av ovannämnda kan konstateras att det mest attraktiva segmentet är män i åldrarna 18 till 29

år med samhällsvetenskaplig eller teknisk- naturvetenskaplig utbildning och bor i norra

Sverige samt tycker om att se på bollsporter och kampsporter.

Av det insamlade materialet kan vi konstatera att män i åldrarna 18-29 år generellt

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kampsport marknadsföring business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.