Details

Migrering av styrsystem

by Andersson, Maria

Abstract (Summary)
Holmen Paper AB är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper. De maskiner som tillverkar pappret har tills nyligen styrts av Siemens Teleperm M. Under 2005 gjordes en migrering av styrsystemet på en av pappersmaskinerna från Teleperm M till Siemens PcS7. Mjukvaruverktyget som skulle sköta migreringen kunde inte konvertera hela mjukvaran så en del av arbetet utfördes för hand. Detta resulterade i att funktionen blev enligt önskemål men koden blev onödigt komplicerad. Då det är eftersträvansvärt att ha en enkel kod för att underlätta felsökning är syftet med detta examensarbete att undersöka om samma förmåga fanns i två kretsar. Om så var fallet skulle en lösning hittas för att plocka bort den överflödiga kretsen. Arbetet resulterade i slutsatsen att det var möjligt att plocka bort ett av funktionsblocken samt förslag på koppling och implementering av detta. Resultatet ledde till förenklade kretsar. Nyckelord Keyword PLC, styrsystem, control system, funktionsblock, förregling, interlock, migrering, pappersmaskin Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/04/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.