Details

Migration Movements between Pakistan and South Western Europe: Pakistani migratory networks in Catalonia

by Feixas Vihé, Montserrat

Abstract (Summary)
Entre les moltes comunitats migratòries existents al món, aquesta tesi doctoral estudia fonamentalment la comunitat dels ciutadans i ciutadanes pakistanesos que viuen a Catalunya, i també sobre les xarxes que han establert per consolidar i expandir la seva presència. Aquesta tesi a més a més, estudia la situació de les famílies i de les comunitats dorigen al Pakistan per entendre millor els processos que han conduit cap a aquest fenomen migratori, la situació actual de la població pakistanesa a Catalunya, limpacte de la migració en les famílies dels migrants al Pakistan i les perspectives a curt i mitjà termini daquest moviment de població. La comunitat pakistanesa a Catalunya presenta un cas destudi interessant, no pel fet migratori en sí mateix, sinó perquè aquest moviment migratori té lloc sense que existissin lligams culturals, històrics i lingüístics previs entre el Pakistan i Catalunya, i perquè lexpansió ha estat molt ràpida en aquests darrers anys. Un segon objectiu daquesta tesi és donar veu als participants en el projecte dinvestigació i, a través dells, a la comunitat pakistanesa a Catalunya i a les seves famílies i comunitats dorigen. Durant la segona meitat del segle vint, es van desenvolupar vàries teories, models i sistemes per intentar explicar la migració internacional. La realitat social i econòmica de la població pakistanesa a Catalunya i de les seves famílies en el Pakistan però, no shi ajusta gaire. Ara bé, totes elles contenen elements que poden ajudar a la comprensió del fenomen migratori i per tant convé considerar-les com un conjunt dinstruments que ajuden a capturar (no és incorrecta però la trobo un pèl forçada: copsar? captar? comprendre? ) una realitat complexa i constantment canviant. La investigació ha permès de concloure que lemigració pakistanesa a Catalunya està fonamentada en el diferencial econòmic entre els dos països, un diferencial que compensa els costos de la migració. La gran majoria de la població pakistanesa a Catalunya hi tenien una àncora abans de venir. L origen comú de molts dells indica lexistència de xarxes migratòries basades en la relació familiar i/o social. Lobjectiu principal dels migrants és poder oferir una vida millor a les famílies, un objectiu a mitjà i llarg termini, atès que lobjectiu inicial consisteix en recuperar la inversió que suposa per a cada família enviar un dels seus a Catalunya. Facilitar larribada de nous immigrants no sembla ser un objectiu, sinó que és un fet que succeeix sense que es busqui. Catalunya no és pas la destinació preferida dels migrants. La seva arribada és més aviat el resultat duna curosa anàlisi cost/benefici en el sentit que Catalunya constitueix una destinació fàcil i bé de preu. En resum, es pot dir que la migració pakistanesa a Catalunya continuarà augmentant en els propers anys amb larribada principalment dhomes, però també de dones i nens i nenes, sempre i quan les condicions econòmiques i polítiques continuïn més o menys igual. Aquest creixement farà que els enclavaments pakistanesos a la ciutat de Barcelona senforteixin. Alhora, sorgiran altres enclavaments a la mateixa ciutat i a la zona metropolitana, i possiblement també a Girona i Tarragona, i més tard a Lleida. Aquests enclavaments funcionaran com un pol datracció per a nous migrants pakistanesos. És molt possible que, seguint el model de migració pakistanesa a altres països europeus, els migrants pakistanesos sesforcin per integrar-se en el món econòmic, però només els individus amb un nivell educatiu alt estaran disposats a desenvolupar lligams culturals i socials amb els catalans. La majoria de la població pakistanesa preferirà viure al marge de la societat catalana. Tot i que molts voldrien tornar al Pakistan, és probable que la majoria romangui a Catalunya definitivament i amb la seva presència contribueixi a lexpansió continuada del moviment migratori pakistanès a traves de lenfortiment de les xarxes migratòries i dels enclavaments pakistanesos.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Morén Alegret, Ricard; Pascual de Sans, Àngels

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:453 departament d antropologia social i prehistoria

ISBN:

Date of Publication:12/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.