Details

MiFID - Mycket att leva upp till? : En uppsats om Markets in Financial Instruments Directive

by Åkerblad, Henrik; Liljeblad, Rickard

Abstract (Summary)
SammanfattningMiFID, direktiv om marknader för finansiella instrument är ett nytt europeiskt regelverk för den finansiella sektorn som träder i kraft den 1: a november 2007. Direktivet syftar till att förstärka konkurrenskraften för den finansiella sektorn, förbättra konsumentskyddet samt inkludera hela utbudet av finansiella tjänster och produkter. Då MiFID: s införlivande i svenska lag försenades fick de svenska värdepappersföretagen under 2007 en relativt kort tidsperiod på sig att anpassa sina verksamheter till de nya bestämmelserna. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter tre svenska värdepappersföretag erfarit vid arbetet med att anpassa deras verksamheter till de nya bestämmelserna i MiFID. Vi har studerat direktivet och jämfört med nuvarande regleringar samt genomfört fyra intervjuer, varav tre med svenska värdepappersföretag av varierande storlek. Genom vår undersökning har vi funnit att särskilt två områden varit besvärliga för våra respondenter, orderhanteringen och kundkategoriseringen.AbstractMiFID, the Markets in Financial Instruments Directive is a new European regulation for the financial service industry which comes in to effect on 1 November 2007. The purpose of the directive is to strengthen the competitiveness of the financial sector, improve consumer protection and include all financial services and products. Because the implementation of MiFID into Swedish law was delayed the Swedish securities firms were given a relatively short period of time during 2007 to adapt their businesses to the regulations in MiFID.The purpose of our thesis is to examine what difficulties three Swedish securities firms have experienced making their businesses compliant with the new regulations in MiFID. We have studied MiFID and compared it with Swedish regulations and carried through four interviews, three with Swedish securities firms of different size. Through our research we have found that client order handling and client categorisation were experienced as troublesome areas.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/31/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.