Details

A Method for Dispersive Split Hopkinson Pressure Bar Analysis Applied to High Strain Rate Testing of Spruce Wood

by Widehammar, Svante

Abstract (Summary)
En metod för dispersiv analys av försök med delad hopkinsonstång tillämpad på provning av granved vid hög töjningshastighetSyftet var att etablera en metod för att studera sambandet mellan spänning och töjning för granved vid hög töjningshastighet. Detta åstadkoms genom att anpassa och något vidareutveckla tekniken med delad hopkinsonstång ("Split Hopkinson Pressure Bar", SHPB).Vanligtvis har hopkinsonstavar cirkulärt tvärsnitt och en diameter som är mycket mindre än de verksamma våglängderna. Under sådana förhållanden är vågutbredningen i stängerna approximativt ickedispersiv, och en endimensionell (1D) vågutbredningsmodell kan användas. När det, som är fallet i denna studie, däremot inte kan säkerställas att stängernas tvärdimensioner är små i förhållande till våglängderna, är en helt igenom 1D vågutbredningsmodell otillräcklig, och tvärsnittets geometri, vilken var kvadratisk i denna studie, måste beaktas. Därför utvecklades med hjälp av Hamiltons princip en approximativ 3D vågutbredningsmodell för stänger med godtyckligt tvärsnitt. Modellen ger ett dispersionssamband (vågtal som funktion av vinkelfrekvens) samt medelvärden för förskjutningar och spänningar över gränsytorna mellan stänger och provstav. En kalibreringsprocedur utvecklades också.Provning av granved genomfördes vid hög töjningshastighet (omkring 103 s-1) med den anpassade SHPB-tekniken, samt för jämförelse vid låg (8×10-3 s-1) och måttlig (17 s-1) töjningshastighet med en servohydraulisk provningsmaskin. Fukthalterna i veden motsvarade ugnstorr, fibermättnad och fullständig mättnad, och proven utfördes i radiell, tangentiell och axiell riktning i förhållande till trädets stam. För vart fall utfördes fem försök vid rumstemperatur. Resultaten visar töjningshastighetsberoendet för sambandet mellan spänning och töjning för granved under alla studerade förhållanden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:TECHNOLOGY; Materials science; Materials science; split Hopkinson; wave propagation; dispersion; Hamilton's principle; strain rate; calibration; spruce; wood; Materialvetenskap; teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära; Technical Physics

ISBN:91-554-5461-5

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.