Details

Metabolisme lipídic en plantes: Caracterització de la dehidrodoliquildifosfat sintasa 1 i de les proteïnes Arv d' a. thaliana.

by Forés del Ruste, Oriol

Abstract (Summary)
RESUM: Els dolicols i poliprenols són alcohols polisoprenoides de cadena llarga implicats en processos com la síntesi de la paret cel.lular i la glicosilació de proteïnes. El primer pas específic de la seva via de síntesi és la addició seqüencial de IPP sobre el FPP per donar lloc al dehidrodolicol en una reacció catalizada per les cis-preniltransferases, anomenades dehidrodolicoldifosfat sintases. A pesar de la seva importància, la biosíntesi d'aquests compostos està molt poc estudiada, en especial en plantes. A partir d'una seqüència genòmica identificada prèviament en el genoma d'A. thaliana amb capacitat per codificar una dehidrodolicoldifosfat sintasa, s'ha clonal l'ADNc de la dehidrodoliquildifosfato sintasa 1 (AtDps1p) de A. thaliana. S'ha demostrat que la proteïna AtDps1p és una dehidrodolicol-PP sintasa funcional, ja que complementa el fenotip de termosensibilitat de la soca de llevat SNH23-7D mutant pel gen RER2, que codifica per una dehidrodolicol-PP sintasa, i restaura la síntesi de dolicols en aquesta soca. Mitjançant la generació de proteïnes de fusió amb la GFP i la seva expressió transitòria en cèl.lules epidèrmiques de ceba hem vist que la AtDps1p es localitza en el RE gracies al seu extrem N-terminal hidrofòbic, el qual és essencial per la funcionalitat de la proteïna. Mitjançant un anàlisi de Northern blot en diferents teixits d' A. thaliana hem demostrat que el gen s'expressa de forma feble en tos el teixits, excepte en les arrels on s'expressa intensament. La disponibilitat del genoma sencer d'A. thaliana ens ha permès identificar en el genoma de A. thaliana 8 genes addicionals amb capacitat per a codificar cis-preniltransferases. En els últims anys s'ha posat de manifiest l'existència d'una regulació coordinada del metabolisme de diferents espècies lipídiques, en especial del metabolisme d'esterols i esfingolípids. Encara que es desconeixen els mecanismes implicats en aquesta regulació, s'ha proposat que la proteïna Arv1 de llevat podria participar en aquest procés. Aquesta proteïna es localitza en el RE i l'aparell de Golgi i conté el domini AHD en el seu extrem aminoterminal, que inclou un possible dit de zinc. En aquesta Tesi s'han identificat dos genes (AtARV1 (At4g01510) y AtARV2 (At1g01020)) que codifiquen per a proteïnes Arv en A. thaliana. Mitjançant experiments de Northern blot, RT-PCR i la generació de plantes transgèniques que contenen una fusió traduccional dels promotors dels gens AtARV1 i AtARV2 s'ha observat que aquests gens s'expressen en teixitss que presenten una divisió i/o expansió cel.lular activa, i un metabolisme lipídic actiu. S'ha demostrat que ambdues proteïnes són funcionals mitjançant un assaig de complementació funcional de la soca de llevat YJN1756 mutant pel gen ARV1 i l'anàlisi del seu perfil lipídic Mitjançant la generació de proteïnes de fusió amb la GFP i la seva expressió transitòria en cèl.lules epidèrmiques de ceba hem vist que la AtArv1p i l AtArv2p es localitzen en el RE, peròque aquesta localització no és deguda al domini AHD. També s'ha demostrat que el subdomini C-terminal del domini AHD és essencial per a la funcionalitat de les proteïnes Arv. Finalment, s'ha vist que la inhibició de la síntesi desfingolípids amb miriocina i fumonisina afecta el flux de la via de síntesi desterols indirectament a través d'algún mecanisme post-traduccional en que estaria implicada la HMGR.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ferrer Prats, Albert; Arró Plans, Montserrat

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bioquímica i biologia molecular fac farmàcia

ISBN:

Date of Publication:11/13/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.