Details

Mesotelioma pleural y exposición ambiental al amianto

by Agudo Trigueros, Antonio

Abstract (Summary)
La paraula amiant saplica a una família de silicats fibrosos i inclou tres varietats principals: el crisotil·lè, la crocidolita i lamosita. Totes les varietats damiant són carcinogèniques i poden produir càncer del pulmó i mesotelioma. El mesotelioma maligne és un tumor poc freqüent que es localitza sobre tot a la pleura. Té un pronòstic molt dolent, i el període de latència pot ser molt llarg, de 20 a 50 anys. Lexposició ocupacional a lamiant és una causa reconeguda de mesotelioma; però un cop sha controlat lexposició a concentracions molt elevades que es donaven a lambient laboral, la principal preocupació sha desplaçat cap els possibles efectes de lexposició a dosis baixes. Sha estudiat lefecte de lexposició domèstica que pateixen els familiars de treballadores exposats que porten la roba de feina a casa per la seva neteja. També sha estudiat lefecte de lexposició ambiental de les persones que viuen prop duna font puntual demissió damiant. Malgrat tot, no shavia analitzat, fins ara, si la contaminació ambiental o domèstica en la població general de zones industrials és una causa de mesotelioma. Es va dur a terme un estudi multicèntric de casos i controls de base poblacional en sis àrees dItàlia, Espanya i Suïssa. Es van incloure 215 casos nous de mesotelioma pleural amb confirmació histològica i 448 controls. Un grup dhigienistes industrials varen classificar els participants segons la seva probabilitat i intensitat dexposició a lamiant. La informació de la història laboral va ser la base de lexposició ocupacional. Per la classificació de lexposició ambiental i domèstica es van tenir en compte la utilització o presència damiant en cada domicili de la història de residències, així com les activitats industrials de lentorn. En els 53 casos i 232 controls sense exposició ocupacional es va observar un increment de risc de mesotelioma associat a la utilització domèstica damiant o la presència de productes que poden desprendre fibres, així com el fet de viure a menys de 2 km dun establiment industrial que utilitzava amiant. Aquestes circumstàncies impliquen exposicions a concentracions de 0.1 a 5 f/l, unes mil vegades menys que les mesurades en moltes àrees amb exposició ocupacional. En lanàlisi dels 232 casos i 257 controls a Espanya es van identificar com ocupacions amb més risc de mesotelioma el treball en la fabricació de fibrociment, la neteja i planxa de roba, el treball com a mecànic electricista, i els conductors de vehicles i maquinària de la construcció. Gairebé el 88% dels casos de mesotelioma són atribuïbles a lexposició a lamiant, 62% dorigen ocupacional i 26% no ocupacional. Lamiant està prohibit actualment en la majoria de països industrialitzats, però encara sutilitza en alguns països en desenvolupament. Daltra banda, atès el llarg període de latència, el mesotelioma pot ser un problema de salut durant les properes dècades. Cal doncs parar molta atenció a certs aspectes, com ara la problemàtica de lamiant en edificis i instal·lacions, els efectes sobre la salut dels materials utilitzats en substitució de lamiant i el seguiment i possible compensació dels treballadors que han estat exposats a lamiant. El término amianto designa de forma genérica un grupo de silicatos fibrosos con tres variedades principales: crisotilo, crocidolita y amosita. Todas ellas son carcinogénicas, capaces de producir mesoteliomas y cáncer de pulmón. El mesotelioma maligno es un tumor poco frecuente que se localiza preferentemente en la pleura. Tiene muy mal pronóstico y un largo período de latencia, de entre 20 y 50 años. Existe una clara relación causal entre el mesotelioma y la exposición ocupacional al amianto. Sin embargo, tras el control de la exposición a concentraciones elevadas propias de algunas ocupaciones, la preocupación por los efectos del amianto se ha centrado en las exposiciones a dosis bajas. Se ha estudiado el efecto de la exposición doméstica de los familiares que lavan la ropa de trabajadores expuestos al amianto; también se ha estudiado el efecto de la exposición ambiental debida a la residencia cerca de una fuente puntual de emisión de amianto. Sin embargo, hasta ahora no se había analizado si la contaminación ambiental o doméstica de la población general en áreas industriales puede ser una causa de mesotelioma pleural. Se realizó un estudio multicéntrico de casos y controles de base poblacional en seis áreas de Italia, España y Suiza. Incluyó 215 casos nuevos de mesotelioma pleural con confirmación histológica y 448 controles. Un grupo de higienistas industriales evaluó la probabilidad e intensidad de la exposición al amianto de origen ocupacional y no ocupacional, a partir de la información de la historia laboral y de residencias. La exposición doméstica y ambiental se basó en la posible utilización o presencia de amianto en el domicilio, las características de la vivienda y las actividades industriales del entorno. En los 53 casos y 232 controles sin evidencia de exposición ocupacional se observó un incremento del riesgo de mesotelioma pleural asociado a la utilización de amianto en el domicilio o a la presencia de productos que pudiesen desprender fibras, así como en los residentes en un radio de 2 km respecto a alguna industria que utilizase amianto. Ello supone una exposición a concentraciones de 0.1 a 5 f/l, unas mil veces menores que las habituales en el ambiente laboral. Las principales ocupaciones de riesgo identificadas en el análisis de los 232 casos y 257 controles de los centros españoles fueron: fabricación de fibrocemento, trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa, ajustadores y mecánicos electricistas, y conductores de maquinaria de la construcción. El 88% de los casos de mesotelioma son atribuibles al amianto, de los cuales 62% a la exposición ocupacional y 26% a la exposición doméstica o ambiental. El uso de amianto está prohibido casi en la totalidad de países industrializados, pero se utiliza aún en diversos países en vías de desarrollo. Incluso los países donde se ha prohibido el amianto deben prestar especial atención a otros aspectos de interés, tales como la problemática del amianto instalado, los posibles efectos de los materiales utilizados como sustitutos del amianto y el seguimiento de los trabajadores expuestos con vistas a la posible compensación a la que tienen derecho.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:González, Carlos A.; Moreno, Víctor

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:418 departament de pediatria obstetricia i ginecologia

ISBN:

Date of Publication:12/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.