Details

Mentorskap mellan två lärare i skolan : upplevelser och erfarenheter av en adept och en mentor

by Andersson, Maria; Harrysson, Annelie

Abstract (Summary)
Titel: Mentorskap mellan två lärare i skolan. – Upplevelser och erfarenheter av en adept och en mentor. Författare: Annelie Harrysson & Maria Andersson Typ av arbete: Examensarbete (10p) Handledare: Gunnar Cardell Examinator: Maud Söderlund Program: Lärarprogrammet, Högskolan Gävle Datum: December -2007 Syftet med denna undersökning var att få ta del av en nyexaminerad lärare och en mentors erfarenheter och upplevelser av mentorskap. Metoden var att intervjua en adept och en mentor, som tillsammans hade haft en mentorskapsrelation. Intervjuerna gjordes av två personer med öppna och ostrukturerade frågor, vilket ledde till följdfrågor. Resultatet visade att de båda enbart hade positiva erfarenheter och upplevelser av mentorskap. Det visade sig att det viktigaste med ett väl fungerande mentorskap var erfarenhet inom yrket hos mentorn och en vilja och ett engagemang hos alla inblandade parter. Nyckelord: mentor, mentorskap, nyexaminerad lärare, adept.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:mentor beginning teachers teacher

ISBN:

Date of Publication:11/07/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.