Details

Meningsful tid i skolan? : En studie av hödstadieelevers upplevelser av tiden i skolan.

by Westlund, Anna

Abstract (Summary)
Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka hur några elever i år 8 upplever tiden i skolan. Arbetet består av två delar; en litteraturstudie, samt en liten empirisk undersökning över elevernas upplevelser av tiden i skolan. Resultatet visar att eleverna kopplar samman sina upplevelser av tidens skiftande hastighet med känslor och värderingar. Tiden upplevs gå snabbt när tiden är fylld med meningsfulla aktiviteter, samt gå långsamt när något upplevs mindre meningsfullt eller tråkigt. Tidsorganisationen i skolan och skoldagen upplevs av de flesta eleverna som lång, tråkig och stressande. Eleverna efterlyser inflytande och tillgång till mer privat tid inom de temporala ramarna. Eleverna vill att deras tid i skolan ska vara meningsfull och rolig. Ett samarbete och en dialog elever och lärare emellan efterfrågas. Nyckelord Keyword Tid, engagemang, motivation, elevflytande. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tid engagemang motivation elevflytande

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.