Details

Men vad står X för? : En fallstudie om matematiska samtal i skolår 9

by Marstorp, Anders-Petter

Abstract (Summary)

Utifrån syftet att få en bild av hur samtal om matematik i skolår 9 ser ut har begrepp som initativ-respons-uppföljning (IRU), uptake, lotsning, testfrågor, autentiska frågor, talartid, nominering, dispreferens, uppbackning och minimal respons använts för att jämföra lära­rens genomgångar med de enskilda handledningssamtal läraren har med eleverna. Mate­rialet har samlats in genom video- och ljudupptagning under tre lektioner. Samtalen är att betrakta som institutionella samtal. Resultatet visar att iru-strukturen ofta finns under både genomgång och handledning och därmed också mönstret med testfrågor och svar. Det som skiljer situationerna åt är främst att lärarens andel av talartiden är lägre i handlednings­samtalen, som därmed framstår som aningen mer jämlika, vilket också visar sig i uppback­ningar och stundtals täta minimala responser. I uppsatsen diskuteras om lärarens sätt att ställa frågor har betydelse för elevernas inlärning.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:samtalsforskning samtalsmönster klassrumsforskning genomgång handledning lärare elev matematik iru irf initiativ respons uppföljning uptake lotsning testfrågor autentiska frågor talartid nominering disprefererad tur dispreferens uppbackning minimal beröm inlärning swedish language svenska språket

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.