Details

MediaPilots utlandsexpansion : - En fallstudie om MediaPilots internationaliseringsprocess sett ur Uppsalamodellens perspektiv.

by Lodhammar, Andreas; Eriksson, Jesper

Abstract (Summary)

Denna uppsats fokuserar på MediaPilots internationaliseringsprocess som precis har påbörjatsoch som prognostiseras att fortlöpa snabbt. Syftet med denna uppsats är att belysa devalmöjligheter som expanderande företag står inför men framförallt att undersöka huruvidaMediaPilots utlandsetablering följer Uppsalamodellens prediktioner, detta samtidigt som vivill utreda de konsekvenser som ett snabbväxande företag möter under dessinternationaliseringsprocess.Genom att intervjua MediaPilots styrelseordförande som även är ansvarig förutlandsetableringarna lyckas vi tillgodose oss med relevant och intressant information för vårtsyfte. Uppsalamodellen, som ligger till grund för uppsatsen, säger att företagsutlandsetableringar sker långsamt och ofta reaktivt. Det vi finner är att MediaPilotsutlandsexpansion följer Uppsalamodellens prediktioner tillsynes fullt ut, med undantag för ensak – hastigheten som MediaPilot expanderar med. Resultatet är något förvånande dåmodellen har sitt ursprung från slutet av 70-talet och även fast den reviderades 1990 sägermånga forskare att den inte klarar av att appliceras på modernare företag då modellen inte äranpassad till den IT-utveckling som skett den senaste tiden. Hasigheten med vilkenMediaPilot expanderar förklaras, som tidigare nämnts, inte av Uppsalamodellen. Denna brist imodellen misstänkte vi redan från början varpå vi kompletterade med en något modernareteori som behandlar unga och snabbväxande företag. Denna teori konstaterar att unga företagsnabbare söker sig utomlands och möter därför en ökad sannolikhet för bra tillväxt respektiveen minskad sannolikhet för överlevnad. I MediaPilots fall anser vi att detta också stämmer tillen början. Efter ett tag, om tillväxten följer prognoserna i de första länderna, kommer ävensannolikheten för överlevnad att öka då beslutsfattarna har fått nödvändiga erfarenhetergenom etableringarna.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internationalisering utlandsexpansion uppsalamodellen mediapilot business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.