Details

Medi local com a escala d'anàlisi de les Ciencies Socials. Educació Secundaria, El

by Vilarrasa Cunillé, Araceli

Abstract (Summary)
RESUM: La tesis és situa a l àmbit dinvestigació sobre disseny i desenvolupament curricular i, dins daquest, en una línia dinvestigació sobre la dimensió espacial del currículum de Ciències Socials. En aquest marc, la qüestió del paper del medi local a lensenyament de les Ciències Socials a Educació Secundaria sestudia a partir duna investigació qualitativa i interpretativa sobre el pensament i les pràctiques dun grup de professors dEducació Secundaria de trajectòria professional destacada. Utilitzant com a instruments lentrevista als professors i lanàlisi dels materials dels alumnes és comprova que: 1. A Educació Secundaria els professors utilitzen una dimensió espacial oberta i multiescalar en la que, tot i que al llarg del curs és treballa sobre totes les escales, persisteix una tendència a plantejar cada exercici a una sola escala i son relativament escassos els exercicis en els que s estableixen relacions comparatives o explicatives entre diferents escales. 2. En aquest esquema multiescalar la presència del medi local és molt rellevant i es valora com a molt important per part de quasi tots els professors. 3. El model didàctic amb el que es treballa el medi local és molt heterogeni. Podem establir tres tipus: el model tancat autoreferent; lobert relacional i lobert no relacional. El model tancat autoreferent és aquell en el que el medi local sestudia en exercicis tancats a una sola escala. Aquest model es caracteritza per considerar el medi local com objecte destudi i per investigar-lo utilitzant preferentment tècniques dinvestigació històrico-geográfiques. Tot i que quantitativament és el tipus més important, és un model perifèric i en regressió, cosa que es fa evident tant per les contradiccions que suposa entre el pensament i la pràctica dels professors, com pel fet dubicar-se principalment als crèdits variables i de síntesis. En canvi el model obert relacional, que estudia el medi local en exercicis oberts en els que es combinen diferents escales entre les que sestableixen relacions comparatives i explicatives, considera el medi local com a context daprenentatge i utilitza tant tècniques de investigació histórico-geográfica com tècniques de treball socio-lingüístic. Aquest model, minoritari des del punt de vista quantitatiu, suposa en canvi un model central i emergent, en el que es dona una major coherència entre el pensament i les practiques dels professors. Aquest model es troba preferentment als crèdits comuns. El tercer model, obert no relacional, suposa un estadi de transició entre els dos anteriors. 4. La importància del medi local al currículum de Ciències Socials dEducació Secundaria es justifica en primer lloc per la seva capacitat de facilitar laprenentatge dels alumnes i en segon lloc perquè contribueix a la educació per una ciutadania democràtica ja que fomenta el coneixement i la valoració de lentorn, ajudant a augmentar la capacitat de responsabilizació social dels alumnes. El treball sobre el medi local resulta més motivador perquè, tant pels continguts com pels mètodes que sutilitzen es posen en joc aspectes afectius i sentiments de pertinença que augmenten linterès de lalumne i donen un sentit al aprenentatge que depasa el seu valor acadèmic. Així mateix cal destacar que els professors estudiats mostren una tendència a promoure més el pensament argumentatiu en els alumnes quant treballen sobre el medi local. Aquestes conclusions indiquen la superació del model de seqüenciació espacial concèntrica que reserva el medi local para l Educació Primària. La tesis se completa con un apèndix en el que es realitzen algunes aportacions i propostes per la innovació didàctica i sapunten algunes línies de treball per al futur. Destaquem especialment el modelo UDGL que representa una proposta destructura espacial local-global amb la que elaborar unitats didàctiques per Educació Secundaria.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Benejam Arguimbau, Pilar; Prats Cuevas, Joaquim

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:didàctica de les ciències socials

ISBN:

Date of Publication:03/22/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.