Details

Medarbetares upplevelser av internrekryterade chefer

by Lundquist, Jonas; Åkesson, Gustav

Abstract (Summary)

Syftet med studien är att studera huruvida relationen mellaninternrekryterade chefer och deras medarbetare påverkar medarbetarnasupplevelse av chefernas ledaregenskaper. Vidare är syftet att studerahur medarbetare upplever sina internrekryterade chefer utifrånKunskapsanpassat ledarskap. Denna studie använder sig av enkvantitativ metod och utgår ifrån en deduktiv ansats. Studien användersig av en enkät med 53 flervalsfrågor som delades ut till medarbetare påfem olika företag. Totalt svarade 70 respondenter. Flervalsfrågornasyftade till att ta reda på medarbetarnas upplevelser av sin chef utifrånvåra valda ledarskapsteorier samt vår valda utbytesteori. Svarenanalyserades i statistikprogrammet SPSS. Studiens första hypotes ficksignifikant stöd medan de övriga hypoteserna inte fick signifikant stöd.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psychology psykologi sociology sociologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.