Details

Med assistenter i klassrummet-En studie av assistenters självförståelse och praktik

by Engmark, Daisy

Abstract (Summary)
I detta examensarbete har jag strävat efter att lyfta fram assistenterna som yrkesgrupp i skolan. Detta genom att försöka klargöra vilken roll assistenterna spelar i klassrummet samt vad som vore önskvärt för en framtida utveckling av den rollen i positiv riktning. Arbetet består av en litteraturgenomgång, en teoretisk referensram samt en resultatredovisning. Utifrån den empiriska undersökningen i detta arbete har jag funnit att assistenterna gestaltar en rad olika roller i klassrummet. Intervjuerna visade att tid är det som skulle behövas för att vidareutveckla rollen som assistent i klassrummet. Min förhoppning är att detta examensarbete kan utgöra ett diskussionsunderlag för lärare och assistenter i deras gemensamma praktik. Nyckelord Keyword Assistenter, personliga assistenter, klassrum, klassrumsmiljö, lärarkunskap, rollspelsteori, symbolisk interaktionism Sammanfattning I detta examensarbete har jag strävat efter att lyfta fram assistenterna som yrkesgrupp i skolan. Detta genom att försöka klargöra vilken roll assistenterna spelar i klassrummet samt vad som vore önskvärt för en framtida utveckling av den rollen i positiv riktning. De frågeställningar som behandlas i arbetet är; ”Vem är assistenten?”, ”Vilka är assistentens arbetsuppgifter?”, ”Hur ser assistenten på sin roll i klassrummet?”, ”Hur ser samarbetet ut, ur assistentens synvinkel, mellan assistent och lärare?” och ”Är förhållandena, vad gäller samarbete/-t med lärare/-n, sådana som assistenten önskar?”. Arbetet består av en litteraturgenomgång, en teoretisk referensram samt en resultatredovisning. I litteraturgenomgången har jag sökt en fördjupad teoretisk bild av frågeställningarna ”Vem är assistenten?” och ”Vilka är assistentens arbetsuppgifter?”. Här beskrivs bl a. skillnader mellan att arbeta som personlig assistent och elevassistent, och hur dessa två former av assistans i skolan har kommit att närma sig och sammanblanda sig med varandra. I den teoretiska referensramen beskrivs två teorier; rollspelsteorin och symbolisk interaktionism. Rollspelsteorin tar fasta på att varje människa spelar ett flertal roller. Teorin beskriver även vad som avgör hur vi beter oss i en ny roll och vad som kan skapa rollkonflikter. Symbolisk interaktionism är en teori som så långt som möjligt försöker följa tanken att människan är social. Teorin beskriver bl. a hur människan interagerar. I resultatredovisningen uppvisas tre intervjuer genomförda med assistenter som arbetar i skolan med skolhuvudmannen som arbetsgivare. Dessutom är två av dessa assistenter anställda enligt lagen om stöd och service (LSS). Under arbetets gång har jag funnit att den assistent som vi idag kan komma att möta i klassrummen vanligtvis går under beteckningen elevassistent, men att detta likväl kan innebära att denne har arbetsuppgifter som innefattar den personliga assistentens arbetsuppgifter. De tre assistenter som jag intervjuat får exemplifiera hur det kan se ut i klassrummen idag. Dessa assistenter beskriver att de har flera olika roller i klassrummet, gentemot brukaren, övriga elever och läraren. Vad gäller samarbete med lärare anser de alla att det som saknas är tid till att träffas och samtala. Varför denna brist finns har jag, i dessa tre exempel, funnit att det inte finns något utvecklat samarbete mellan dessa assistenter och lärarna på deras skolor i dagsläget. Där behoven är mer tillfredsställda, förefaller även assistenterna mer nöjda med sin arbetssituation. Min förhoppning är att detta examensarbete kan skapa en språngbräda för vidare diskussion ute i verkligheten på skolorna. Att man inser värdet av samarbete med assistenter i klassrummet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:assistenter personliga klassrum klassrumsmiljö lärarkunskap rollspelsteori symbolisk interaktionism

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.