Details

Mecanismes involucrats en la regulació del to vascular hepàtic en la cirrosi: Paper de lestrès oxidatiu i biodisponibilitat dòxid nítric.

by Laviña Siemsen, Bárbara

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI: La hipertensió portal és una síndrome clínica que representa la principal complicació de la cirrosi hepàtica i es caracteritza per un increment patològic de la pressió hidrostàtica del sistema venós portal. Bona part de les complicacions derivades de la cirrosi hepàtica, estan directament relacionades amb la presència dhipertensió portal clínicament significativa. A causa de la gravetat daquestes complicacions, la hipertensió portal representa la primera causa de morbimortalitat en malalts cirròtics. La pressió portal ve determinada per la interrelació entre el flux sanguini portal i la resistència que soposa a aquest flux. Laugment de la resistencia vascular intrahepàtica (RVI) constitueix el fenomen fisiopatològic primari de la hipertensió portal. Amb lobjectiu de caracteritzar el component dinàmic de la RVI, shan estudiat quins són els elements contràctils intrahepàtics i si en la cirrosi existeixen anormalitats en la regulació dels mecanismes de contracció cellular. Fins a lactualitat shan descrit diversos tipus de cèllules hepàtiques amb capacitat contràctil com els miofibroblasts portals i septals i les vènules portals, però majoritàriament sha postulat que les principals cèllules involucrades en la regulació del to vascular hepàtic són les cèllules hepàtiques estrellades. Shan descrit un ampli ventall de molècules amb capacitat vasomotora com a moduladores de la RVI en la cirrosi. Aquestes substàncies poden procedir de la circulació sistèmica (com langiotensina II o la vasopressina), poden originar-se a lendoteli i actuar de forma paracrina (com lòxid nítric (ON), la prostaciclina (PGI2) o lendotelina) o tenir un origen neuronal (norepinefrina). El to vascular en condicions normals és el resultat dun delicat balanç entre diversos mediadors vasoactius. En la circulació hepàtica en la cirrosi existeix un marcat desequilibri en la producció i concentració daquests mediadors vasoactius: els nivells de vasoconstrictors es troben elevats (com lendotelina o el prostanoid derivat de la ciclooxigenasa 1 (COX-1): tromboxà A2) i els nivells de vasodilatadors estan reduïts (principalment lON). A més, sha demostrat que els fetges cirròtics presenten una hiperresposta als estímuls vasoconstrictors i una hiporesposta als vasodilatadors. Sha demostrat que en el fetge cirròtic, la biodisponibilitat dON es troba disminuïda, la qual cosa es considera un factor fonamental per a promoure laugment de RVI. Diversos estudis, a través destratègies experimentals ben diferents, han aconseguit incrementar la producció hepàtica dON reduint així la RVI i la pressió portal de rates amb cirrosi sense modificar la pressió arterial. En els últims anys sha posat de manifest el paper de lestrès oxidatiu i de les ROS en el control del to vascular i en el desenvolupament de disfunció endotelial de diverses malalties vasculars com la hipertensió, larteriosclerosi o la diabetes. Lestrès oxidatiu també juga un paper fisiopatològic en la progressió de malalties hepàtiques. Una altra qüestió important de les ROS, concretament de lanió O2-, és la seva capacitat per a reaccionar amb lON, donant lloc a la producció de ONOO-, contribuint així a disminuir la biodisponibilitat dON. El paper de lestrès oxidatiu i la seva capacitat per modular la biodisponibilitat dON, així com lús terapèutic dantioxidants en diverses malalties vasculars, ha estat àmpliament avaluat per nombrosos estudis en pacients i en models experimentals. En canvi, en la hipertensió portal en la cirrosi, aquests elements ho han estat avaluats. Els treballs de recerca de la present tesi estan globalment orientats a ampliar el coneixement dels mecanismes moleculars responsables de laugment del component dinàmic de la RVI en la cirrosi, concretament el paper de lestrès oxidatiu i la seva implicació en la modulació de la biodisponibilitat dON. Articles tesi: 1. Increased oxidative stress in cirrhotic rat livers: A potential mechanism contributing to reduce nitric oxide bioavailability. Gracia-Sancho J*, Laviña B*, Rodríguez-Vilarrupla A, García-Calderó H, Fernández M, Bosch J, García-Pagán JC. Hepatology 2008 Apr;47(4):1248-56. 2. Superoxide dismutase gene transfer reduces portal pressure in CCl4 cirrhotic rats with portal hypertension Laviña B, Gracia-Sancho J, Rodríguez-Vilarrupla A, Chu Y, Hesitad DD, Bosch J, García-Pagán JC. Gut 2009; 58: 118-125.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Bosch Genover, Jaume; García Pagán, Juan Carlos

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:03/19/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.